Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvordan møter leger flyktninger med psykiske vansker?

Samantha Marie Harris disputerer 22.4.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Mental health encounters between general practitioners and individuals with a refugee background - Help seeking and provision in the resettlement context".

Hovedinnhold

Ved bruk av intervjuer og spørreundersøkelser, undersøker denne avhandlingen hvordan fastleger opplever og håndterer kliniske møter med flyktninger med psykiske vansker, og hvordan syriske flyktninger selv foretrekker å søke hjelp.

Gjennom intervjuer fortalte fastleger at de opplevde utfordringer knyttet til språkbarrierer, det å ha ulik forståelse av psykisk helse samt ulike forventninger til konsultasjonen, og at de kunne føle seg uforberedt for å jobbe med flyktninger med psykiske vansker. Et tillitsfullt forhold til pasienten og opplevelse av arbeidet som meningsfullt kunne lette disse utfordringene.

For å undersøke fastlegens kliniske avgjørelser om pasienter med eller uten flyktningbakgrunn, viste vi fastleger simulerte konsultasjoner med somaliske eller norske pasienter som hadde identiske symptomer av depresjon. Selv om forskjellene var små, tydet funnene på at fastleger kan bli påvirket til en viss grad av pasientens bakgrunn og kjønn.

Funnene viste også at syriske flyktninger foretrakk å søke hjelp fra deres partner eller Gud over fastlegen sin når det gjaldt psykiske vansker. Selv deltakere som var nokså sannsynlige til å søke hjelp fra fastlegen sin rapporterte en del utfordringer som kunne stå i veien for det. Tilknytning til det norske samfunnet og sosialt nettverk med nordmenn økte derimot sannsynligheten for at deltakerne ville søke hjelp fra fastlegen.

Alt i alt indikerer funnene hva slags utfordringer fastleger og flyktninger kan oppleve i det å tilby, og benytte seg av, effektiv psykisk helsehjelp. Funnene tyder i tillegg på hvem som er eventuelt mindre sannsynlig til å oppsøke fastlegen, for eksempel personer med mindre tilknytning til det norske samfunnet og mindre tillit til fastlegen.

Personalia

Samantha Marie Harris (f. 1993) er forsker ved Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitet i Bergen. Doktorgradsarbeidet hennes er gjennomført ved Institutt for samfunnspsykologi. Hovedveileder er professor Per-Einar Binder (Institutt for klinisk psykologi, UiB) og biveiledere er professor Gro Mjeldheim Sandal (Institutt for samfunnspsykologi, UiB), og professor Esperanza Diaz (Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, UiB).