Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kvantifisering av proteoformer med immuno-MALDI-TOF massespe

Jie Gao disputerer 20.4.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Multiplex immuno-MALDI-TOF MS for targeted quantification of protein biomarkers and their proteoforms related to inflammation and renal dysfunction".

Hovedinnhold

Proteiner er viktige kliniske biomarkører for diagnose, prognose og behandling av sykdommer. Strukturen til et protein varierer ofte mellom individer og sykdommer, og informasjon om proteoformer og deres strukturelle forskjeller kan bidra med viktig informasjon for å optimalisere diagnose og behandling. Variasjonen innenfor et protein kalles mikroheterogenitet og forårsakes av forskjellige faktorer, slik som enkeltnukleotidpolymorfismer, alternativ spleising eller posttranslasjonelle modifikasjoner. Mange moderne metoder innenfor laboratoriediagnostikk er basert på immunoaffinitet og analyserer proteiner ved hjelp av unike antistoffer. Siden de fleste antistoffer kan ikke diskriminere mellom proteinvarianter, er det behov for nye teknologier som kan gi mer informasjon om proteinenes struktur.

Massespektrometri (MS) er blitt en viktig teknologi innenfor laboratoriediagnostikk, og flere MS-metoder er blitt utviklet til proteinanalyser. Jie Gao har etablert en ny kvantitativ metode basert på matrix-assisted laser ionization (MALDI) Time-of-Flight (TOF) MS og immunoaffinitet. Metoden diskriminerer mellom ulike proteoformer av inflammasjonsmarkørene C-reaktivt protein (CRP), serum amyloid A (SAA), kalprotektin (S100A8/9) og nyrefunksjonsmarkøren cystatin C (CnC). Metoden til Gao bruker superparamagnetiske kuler (“beads“), analyserer 384 prøver per dag, og krever et lite prøvevolum (20 µl). Metoden er dermed egnet til analyser av både rutine- og biobankmaterial. Jie Gao har analysert forskjellige kohorter og har undersøkt proteoformene med hensyn til preanalytisk stabilitet og reproduserbarhet.

Personalia

Jie Gao tok sin bachelorgrad i farmasi ved Shandong University (China) i 2009 og mastergraden i kjemi med spesialisering i syntese og anvendelse av gullnanopartikler ved Shanghai Jiao Tong University i 2012. Hun begynte som ph.d.-kandidat ved Institutt for klinisk vitenskap ved UiB i 2014, og har hatt sin arbeidsplass i laboratoriet til BEVITAL AS. Doktorgradsarbeidet er veiledet av ph.d. Klaus Meyer, Prof. Per Magne Ueland og Prof. Ottar Nygård.