Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Mottar unge i fosterhjem hjelpen de har behov for?

Marit Hjellset Larsen disputerer 6.5.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Service support and quality of life for youth in foster care".

Hovedinnhold

Over 11 000 barn i Norge bor i fosterhjem, ofte som følge av langvarig omsorgssvikt. Halvparten av unge i fosterhjem har psykiske lidelser og behov for hjelpetjenester, men vi mangler kunnskap om de får den hjelpen de trenger. Ved bruk av spørreundersøkelser blandt 303 ungdommer (11-18 år) og 330 fosterforeldre, undersøkte denne avhandlingen tjenestebruk, erfaringer med tjenestene og livskvalitet blant unge i fosterhjem og deres fosterforeldre.

Familiene hadde ofte kontakt med flere tjenester, og tjenestebruk hang sammen med ungdommens behov. Likevel hadde over halvparten av unge med psykiske vansker ikke kontakt med spesialisthelsetjenesten. Noen familier hadde ikke kontakt med barnevernet, noe som er lovpålagt, og skal sikre at ungdommen får nødvendig hjelp til rett tid.

Fosterforeldrene var fornøyde med kommunikasjon og faglig dyktighet hos tjenesten de hadde mest kontakt med. De var mindre fornøyde med samarbeid mellom tjenestene, noe som kan tyde på at de ikke mottar et godt helhetlig tilbud. Nesten halvparten av fosterforeldrene opplevde ikke en bedring i ungdommens tilstand og fungering etter tiltak.

Unge i fosterhjem hadde lavere livskvalitet enn Nordiske ungdommer generelt, noe som kan tyde på at tiltakene de mottar ikke er tilstrekkelig for å motvirke konsekvenser av belastninger i livet. Ungdommene beskrev gode relasjoner til fosterforeldrene sine. Dette er viktig, da fosterforeldre er sentrale for vekst og utvikling hos unge i fosterhjem.

Alt i alt tyder funnene våre på at fosterfamiliene mottar betydelig støtte fra flere tjenester, men at det finnes mangler innenfor både tjenestetilgang og kvalitet. Forbedrede rutiner for kartlegging, samarbeid mellom tjenester og evaluering av tjenestekontakt kan være viktige tiltak for å bedre hjelpen til disse familiene. Ungdommenes gode relasjoner til fosterforeldrene viser at stabile plasseringer over tid er viktig, og kan bidra til å fremme livskvalitet for unge i fosterhjem.

Personalia

Marit Hjellset Larsen (f. 1990) er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen (UiB), og er forsker ved RKBU-Vest, NORCE. Doktorgradsarbeidet hennes er finansiert av Stiftelsen Dam, og gjennomført ved RKBU-Vest, NORCE, og HEMIL ved Det psykologiske fakultet, UiB. Hovedveileder er førsteamanuensis Stine Lehmann (HEMIL, UiB). Medveiledere er Forsker II Valborg Baste (NORCE), Professor Ragnhild Bjørknes (HEMIL, UiB/NUBU) og Forsker II Trine Myrvold (OsloMet).