Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Finne potensielle nevroprotektive medisiner og studere epidemiologiske forhold til Parkinson sykdom ved bruk av Norsk reseptregister

Brage Brakedal disputerer 28.4.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Applying the Norwegian prescription database to study epidemiology and potential disease-modifying drugs in Parkinson´s disease".

Hovedinnhold

Parkinson sykdom er den nest vanligste nevrodegenerative sykdommen og patofysiologien er ennå ikke fullstendig forstått. Det finnes idag symptomatisk behandling, men ingen medisiner eller behandling som kan stanse eller bremse utviklingen av Parkinson sykdom. Ved å bruke det norske reseptregisteret er det mulig å identifisere pasienter med Parkinson sykdom ut ifra hvilken anti-parkinsonistiske medisiner de bruker. Dette gjør det mulig å identifisere storparten av hele Parkinson populasjon i Norge. Ved bruk av det norske reseptregisteret kan man studere bruk av andre medisiner hvorvidt det utgjør forskjell på risiko for å utvikle Parkinson sykdom. Dette gjør det mulig å identifisere potensielle medisiner som kan virke nevroprotektivt og dermed redusere risiko for Parkinson sykdom. Slike medisiner kan dermed inngå i framtidige kliniske studier og potensielt vise seg å redusere risiko for Parkinson eller stagnere sykdommens progresjon. Ettersom man kan identifisere storparten av pasienter med Parkinson sykdom ved bruk av det norske reseptregisteret, gir dette også en verdifull mulighet til å studere epidemiologien til Parkinson sykdom på et nasjonalt nivå. Denne avhandlingen omfatter fire publiserte studier i internasjonale renommerte tidsskrift. Vi fant at en hyppig brukt diabetesmedisin og en vanlig kolesterolsenkende medisin var assosiert med redusert risiko for Parkinson sykdom. I den epidemiologiske studien av Parkinson sykdom fant vi viktig funn vedrørende hyppigheten, forekomsten og dødeligheten til Parkinson sykdom på et nasjonalt nivå. Avhandlingen vil omhandle de fire publiserte studiene, metodologiske forhold rundt bruk av det norske reseptregisteret til forskning på Parkinson sykdom og epidemiologiske utfordringer ved bruk av databaser i forskning.

Personalia

Brage Brakedal jobber som konstituert overlege på nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus. Uteksaminert fra Universitetet i Bergen med cand.med grad i 2011 og Bachelor i matematikk i 2006. Forsker på klinisk Parkinson sykdom i forskningsgruppen NevroSysMed på Haukeland universitetssykehus. Jobber som nasjonal studiekoordinator på den klinisk fase II studien: NOPARK. Tildelt post-doktor stipend fra Helse-Vest i 2021.