Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Sosial inkludering av flyktninger i høyere utdanning

Juhar Yasin Abamosa disputerer 11.5.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Pathways to Social Inclusion: The Role of Institutions in the Social Inclusion of Refugees into Higher Education in Norway ".

Hovedinnhold

Flyktningers liv påvirkes, i ulike livsfaser, av en rekke politikkområder og innflytelsesrike institusjoner i deres vertsland. Mer spesifikt kan flyktninger som vil ta ny eller fortsette med avbrutt høyere utdannelse stå overfor store utfordringer. Disse utfordringene skjer ikke i vakuum, men er en del av institusjoners politikk og praksis. Gjennom en kritisk diskursanalyse av sentrale dokumenter i norsk integrerings- og utdanningspolitikk avdekker avhandlingen at ideer om sosial inkludering i høyere utdanning bygger på nyliberale prinsipper. Politikkens hovedanliggende er at tilgang til høyere utdanning skal bidra til økonomisk utvikling gjennom kvalifisering til arbeidsmarkedet. Denne vektleggingen medfører at andre viktige mål på sosial inkludering slik som sosial rettferdighet og myndiggjøring blir marginalisert.

Videre viser avhandlingen, gjennom en tematisk analyse av intervjuer og strategidokumenter, at inkluderingspolitikk og -praksis i institusjoner som universitet, NAV, voksenopplæringssentre, flyktningesentre, IMDi og NOKUT, er preget av ad hoc tenkning og nyliberal prinsipper. De mangler både målsettinger og systematiske, varige tiltak som sikrer at sosial inkludering av flyktninger i høyere utdanning ikke kun innebærer tilgang, men reell deltakelse og forutsetninger for å lykkes. Høyere utdanning er et av de viktigste virkemidlene for sosial mobilitet. Konsekvensene av en inkluderingspolitikk som ikke legger til rette for sosial inkludering i bred forstand, er at flyktningers mulighet til å lykkes i høyere utdanning reduseres. Dermed vil politikken og praksisen bidra til å forsterke sosial ulikhet. På bakgrunn av funnene argumenterer avhandlingen derfor for behovet for en styrking av nasjonal og institusjonsforankret sosial inkluderingspoltikk som vektlegger sosial rettferdighet og menneskers potensiale for vekst og har eksplisitt referanse til flyktninger som målgruppe.

Personalia

Juhar Yasin Abamosa er født og oppvokst i Giddaa Ayyaanaa, Oromiyaa, Etiopia. Han har en mastergrad i høyere utdanning fra Universitetet i Oslo. Doktorgradsarbeidet er knyttet til Forskjell og makt i utdanning (FoMU) forskningsgruppe ved Institutt for pedagogikk, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Professor Kariane Therese Gärtner Westrheim (UiB) og professor Line Torbjørnsen Hilt (UiB) har vært henholdsvis hoved- og biveileder.