Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Behandling av hallusinasjoner med antipsykotiske legemidler

Igne Sinkeviciute disputerer 9.5.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Auditory hallucinations in schizophrenia and related psychoses: Effectiveness and response trajectories of atypical antipsychotic drugs".

Hovedinnhold

Ingen er til stede, men personen hører likevel stemmer. Dette kalles hørselshallusinasjoner. Friske mennesker, f.eks. når de er i sorg, kan høre slike stemmer, men hallusinasjoner kan også være uttrykk for en psykisk lidelse. Hallusinasjoner er et av de sentrale symptomene ved schizofreni og lignende psykoser. Som oftest er det hørselshallusinasjoner, men også syns-, smaks-, lukt- eller kroppslige hallusinasjoner kan oppstå. Dette mystiske fenomenet kan forårsake betydelig lidelse, redusere funksjonsnivået og kan øke risikoen for selvskading, selvmord, vold og drap. Antipsykotiske legemidler reduserer eller fjerner hallusinasjoner, men vi vet ikke hvilke legemidler som virker best. Vi vet litt om hva som kan påvirke behandlingsrespons, men ikke grunnen til at noen pasienter har veldig god effekt, mens andre bare har delvis eller svært liten effekt. I min doktorgrad har jeg undersøkt om noen av de nyere antipsykotiske legemidlene har bedre effekt enn andre, spesifikt rettet mot hørselshallusinasjoner. Dette kan bidra til at behandling blir mer målrettet. Jeg har også undersøkt ulike responsmønstre på behandling uavhengig av hvilket antipsykotisk legemiddel pasienten bruker. Ved å identifisere faktorer som bidrar til et spesifikt responsmønster, kan man etterhvert få en ytterligere målrettet behandling. I avhandlingen inngår tre artikler fra to legemiddelstudier gjennomført uavhengig av legemiddelindustri. Resultatene tyder på antipsykotiske legemidler generelt er forbundet med betydelig reduksjon av hallusinasjoner hos flertallet med psykose, men også at effektforskjeller muligens finnes mellom de ulike legemidlene. Ulik behandlingsrespons kan forventes på tvers av ulike antipsykotiske legemidler.

Personalia

Igne Sinkeviciute (f. 1984) er utdannet lege ved Litauiske Universitet for helsevitenskap. Hun jobber som overlege i Avdeling spesialisert psykosebehandling, Psykiatrisk klinikk. Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen og studiene er gjennomført under ledelse av Bergen Psychosis Research Group (BPRG) ved Haukeland Universitetssykehus. Hovedveileder har vært professor Erik Johnsen og medveileder professor Kenneth Hugdahl.