Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Bedre kartlegging av kognitive vansker ved schizofreni

Rune Raudeberg disputerer 20.5.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Improving the Methodology for Assessing Cognitive Impairment in People with Schizophrenia Spectrum Disorders".

Hovedinnhold

Omtrent 75% av dem som rammes av schizofrenilidelser får plagsomme kognitive vansker, særlig konsentrasjons- og hukommelsesvansker. Rundt 40% får også vansker med å ta initiativ og får redusert evne til å engasjere seg. Slike vansker er viktig å ta hensyn til i planlegging av behandling og i tilbakeføring til arbeid eller utdanning. Helsedirektoratet har derfor anbefalt at alle som rammes av schizofrenilidelser bør få tilbud om kartlegging av kognitive vansker. For at alle som trenger det skal få et slikt tilbud, trengs det kartleggingsmetoder som kan utføres raskt og enkelt, og som samtidig gir et nøyaktig mål på hvor store vanskene er.

Raudeberg har undersøkt nytteverdien og nøyaktigheten av en ny nevropsykologisk undersøkelsesmetode, som kan utføres på bare 20-30 minutter. Denne metoden ble brukt til å måle konsentrasjonsvansker og hukommelsesproblemer i et stort utvalg av unge mennesker med schizofrenilidelser.

Statistiske analyser viste at undersøkelsesmetoden ga nøyaktige og pålitelige resultater hos 95% av deltagerne. Selv om over 50% rapporterte store vansker med initiativ og motivasjon, ble ikke testresultatenes nøyaktighet påvirket. Undersøkelsesmetoden er godt egnet til å undersøke kognitive funksjoner hos personer med schizofrenilidelser, og kan brukes selv om initiativ og motivasjonsevne er betydelig redusert.

Raudeberg tilpasset også en analysemetode opprinnelig utviklet i USA til norske forhold. Analysemetoden kan nå brukes i Norge, og gjør at kognitive vansker hos personer med schizofrenilidelser kan måles enklere og raskere, og samtidig mer nøyaktig. Dette gjør at behandling og rehabilitering til utdanning eller arbeid bedre kan tilpasses den enkeltes kognitive vansker.

Personalia

Raudeberg er født i 1969 og oppvokst i Bergen. Han ble utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 1998 og ble spesialist i nevropsykologi i 2006. I 2018 begynte han ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen og startet på ph.d.-programmet der sommeren 2020. Han ble veiledet av professor Åsa Hammar, Mood and Cognition Function Group, Universitetet i Bergen, og av professor Grant L. Iverson, Harvard Medical School, Harvard University.