Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Politiske ambisjoner for skoleledelse?

Roald Valle disputerer 10.6.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Skoleledelse og utdanningspolitikk. Hvordan beskrives skoleledelse etter 1990?"

Hovedinnhold

De siste 20 årene har skolelederne blitt tillagt flere arbeidsoppgaver, både administrative og pedagogiske. Etter PISA-sjokket i 2001 fikk skolelederne et særlig ansvar for å løse utfordringene i norsk skole. I politiske dokumenter ble tydelig skoleledelse beskrevet som avgjørende for arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen. Samtidig ble føyelig ledelse beskrevet som mindre ønskelig i skolen, fordi føyelige ledere ville kunne hemme skolens kultur for læring. I den samme perioden er det etablert flere lederutdanninger og det forskes stadig mer på skoleledelse.

Avhandlingen viser gjennom tre artikler og den sammenbindende teksten at de utdanningspolitiske beskrivelsene av skoleledelse skifter over tid og er uklare. De tre artiklene viser at 1) utdanningspolitiske beskrivelser skifter mellom individorienterte og kollektivt orienterte perspektiver på skoleledelse, 2) internasjonalt sirkulerende ideer lånes og benyttes i økende grad i norsk utdanningspolitikk, 3) etter at målstyring ble innført i 1990 er beskrivelsene av skoleledelse skiftende og uklare og 4) i perioden etter 1990 blir skolelederne blir posisjonert både utenfor og innenfor lærerprofesjonen, først som arbeidsgivere og deretter som arbeidstakere.

Et av spørsmålene vi kan reise i lys av avhandlingen, er om funnene er en indikasjon på manglende politiske ambisjoner for skoleledelse?

Avhandlingen baserer seg på dokumentanalyser, intervjuer med lærere og skoleledere i skoler med ulik lederorganisering samt intervjuer med tre tidligere sentralt plasserte utdanningspolitikere.

Personalia

Roald Valle (f. 1974) er utdannet cand.polit. med hovedfag i pedagogikk og er direktør ved UiB Videre. Doktorgradsarbeidet er tidligere finansiert gjennom stipendiatstilling ved Institutt for pedagogikk og gjennomført ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Veileder er professor emeritus Sølvi Lillejord.