Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Avvik og uklarheter i tilbud til det offentlige

Linda Midtun disputerer 10.6.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Offentlige anskaffelser - Håndtering av avvikende og uklare tilbud".

Hovedinnhold

Regelverket om offentlige anskaffelser bygger på et system med gjennomføring av konkurranser om kontraktene som inngås. Ved gjennomføring av slike konkurranser mottar oppdragsgiver ofte tilbud som enten har et uklart innhold, eller som ikke fullt ut oppfyller de krav oppdragsgiver har stilt til ytelsen eller leveringsvilkårene.

Hvordan oppdragsgiver skal håndtere denne situasjonen reguleres av anskaffelsesregelverkets regler om avvisning, avklaring og endring av tilbud. Avhandlingen drøfter hvilke rammer disse bestemmelsene stiller opp for oppdragsgivers handlingsrom ved gjennomføring av anbudskonkurranser og konkurranser med forhandling. Herunder hva som menes med avvik og uklarheter i anskaffelsesretten, tolkning av tilbud og konkurransegrunnlag for å avgjøre om det et tilbud inneholder avvik eller uklarheter, hvilke momenter som er relevante ved vurderingen av om oppdragsgiver har rett eller plikt til å avvise avvikende og uklare tilbud, og i hvilken grad oppdragsgiver kan tillate at uklarheter avklares og avvik fjernes i henholdsvis anbudskonkurranser og konkurranser med forhandling

Personalia

Linda Midtun (f. 1981) er utdannet cand. jur. ved Universitetet i Bergen (2006). Hun har tidligere arbeidet i sekretariatet til Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avhandlingen er skrevet som stipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Veiledere er professor Pernille Wegener Jessen ved Aarhus Universitet og professor Tore Lunde ved Universitetet i Bergen.