Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvilken rolle spiller leder når mobbing oppstår på jobb?

Kari Wik Ågotnes disputerer 7.6.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Work-related risk factors for workplace bullying. The moderating effect of laissez-faire leadership."

Hovedinnhold

Mobbing og trakassering på arbeidsplassen har omfattende negative konsekvenser både for dem som rammes direkte, men også for kolleger og arbeidsmiljøet generelt. Det er derfor viktig med god kunnskap om både risikofaktorer og forebyggende forhold i arbeidsmiljøet.

Hensikten med dette doktorgradsprosjektet har derfor vært å skape mer kunnskap om hvordan ulike arbeidsmiljøforhold over tid legger til rette for at mobbing og trakassering oppstår. Prosjektet har særlig sett på den mulige modererende effekten ledelse kan ha på sammenhengene mellom ulike arbeidsmiljøstressorer og ansattes eksponering for negative handlinger og mobbing. Særlig viktig har vært å studere mangel på ledelse i denne sammenhengen, såkalt laissez-faire ledelse.

Avhandlingen består av tre artikler, der to benytter spørreskjemadata samlet inn flere ganger over tid i to store landsrepresentative utvalg, og den siste er en kvantitativ dagbokstudie der respondentene vurderte sin arbeidssituasjon hver dag over 36 dager. Samlet gir funnene bred støtte til den såkalte «arbeidsmiljøhypotesen» ved å vise at konflikter og andre stressfaktorer i arbeidsmiljøet – i kombinasjon med mangelfullt lederskap preget av manglende involvering i krevende og konfliktfylte situasjoner – øker risikoen for at ansatte blir utsatt for negativ sosial atferd og mobbing på jobb. Et konfliktfylt og stressende arbeidsmiljø utgjør lavere risiko dersom leder er aktive og ansvarlige i slike situasjoner.

Et viktig og nytt bidrag fra denne avhandlingen er derfor hvor viktig ledelse er for hvorvidt et dårlig arbeidsmiljø vil kunne utvikle seg til mobbing og trakassering eller ikke. Dette gjør oss igjen i stand til å ta informerte beslutninger om hvilke organisatoriske tiltak som sannsynligvis vil være effektive for å forhindre tilfeller av mobbing på arbeidsplassen.

Personalia

Kari Wik Ågotnes (f. 1991) er universitetslektor ved Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitet i Bergen. Doktorgradsarbeidet hennes er finansiert av Norges forskningsråd (NFR), og gjennomført ved Institutt for samfunnspsykologi, UiB. Hovedveileder har vært professor Ståle Valvatne Einarsen (Institutt for samfunnspsykologi, UiB) og biveileder har vært professor emeritus Anders Skogstad (Institutt for samfunnspsykologi, UiB).