Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hva er perfeksjonisme og kan vi bli mindre perfeksjonistiske

Vivian Irena Woodfin disputerer 16.6.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Self-Compassion and Perfectionism".

Hovedinnhold

Lidelse, sårbarhet og nederlag er uunngåelige deler av det å være et menneske. Måten vi behandler oss selv når livet har blitt vanskelig har mye å si for vår psykiske helse. Selvmedfølelse handler om å behandle seg selv med vennlighet i øyeblikk hvor vi møter lidelse. Perfeksjonisme handler om frykt for å bli vurdert, høye standarder og overdrevet selv-kritikk. Perfeksjonisme kan spille en viktig rolle i flere former for psykisk uhelse: ofte blir den en barriere i psykologisk endringsarbeid, og den kan forverre ulike psykiske lidelser.

Funnene fra dette doktorgradsprosjektet bidrar til å utvide vår forståelse av hva perfeksjonisme er, og hvordan vi kan hjelpe mennesker som strever med sterke former for perfeksjonisme.

Studie 1 undersøkte egenskapene ved en kort perfeksjonismeskala. Funnene viser at perfeksjonisme består av to faktorer som kalles «evalueringsbekymring» og «høye standarder». Kun «evalueringsbekymring» hadde en sterk sammenheng til både angst og depresjon. Det vil si at frykt for å bi evaluert og bekymringer knyttet til egne prestasjoner er mer forbundet med psykiske problemer enn det å sette seg høye mål.

Studie 2 brukte dybdeintervjuer med ni mennesker som skåret høyt på perfeksjonisme for å undersøke hvordan de selv beskrev at vonde livshendelser påvirket dem i relasjon til andre. Funnene bidrar til å nyansere vår forståelse for hvordan perfeksjonistiske strategier som ansvar, uavhengighet og distansering fra andre brukes til å beskytte mot smertefulle erfaringer, og hvilke utfordringer disse mestringsstrategiene gir.

Studie 3 besto av en intervensjonsstudie i selvmedfølelse. Funnene fra studien indikerer at et kort 3-ukers selvmedfølelseskurs kan bidra til å redusere negativ perfeksjonisme, angst og depresjon.

Personalia

Personalia Vivian Woodfin (f. 1988) er autorisert psykolog og ansatt ved Solli DPS. Doktorgradsarbeidet hennes er gjennomført ved Institutt for klinisk psykologi, Det psykologiske fakultet. Hovedveiledere for avhandlingen er professor Per-Einar Binder og førsteamanuensis Ingrid Dundas, og medveiledere er førsteamanuensis Aslak Hjeltnes og professor Helge Molde.