Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning i stiftelser?

Inger Julie Grimsrud Aasland disputerer 30.6.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Forsvarlig kapitalforvaltning i stiftelser".

Hovedinnhold

Temaet for avhandlingen er de rettslige rammene for forsvarlig kapitalforvaltning i stiftelser. Hovedspørsmålet er hvordan stiftelser kan forvalte sin kapital på en forsvarlig måte.

Stiftelsesloven § 18 oppstiller et krav om at stiftelsens kapital skal forvaltes på en «forsvarlig måte». Spørsmålet om stiftelsens kapital er forvaltet forsvarlig beror på en konkret skjønnsmessig helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle. I avhandlingen identifiseres fem hovedmomenter til støtte for forsvarlighetsvurderingen. På den måten får Aasland frem de spesielle trekkene ved hvordan forsvarlighetskravet anvendes på kapitalforvaltningen i stiftelser.

De ulike hovedmomentene er sammensatte, og det er ikke nødvendigvis klare skiller mellom dem. En viktig del av spørsmålet er derfor å vurdere hvordan momentene må ses i lys av hverandre. Det er store variasjoner innen hvilke formål stiftelsene skal ivareta og hva slags kapital de eier. I tillegg får stiftelsenes vedtekter og forutsatte varighet betydning for vurderingen. I avhandlingen belyses hvordan individuelle særpreg hos ulike stiftelser påvirker forsvarlighetsvurderingen.

Forsvarlighetskravet skal beskytte stiftelsens kapital og dermed stiftelsens interesser i å realisere sitt formål. Forsvarlighetskravet må ses i lys av at stiftelsens formuesverdi skal være stilt selvstendig til rådighet for det vedtektsfestede formålet. Det er i dag rundt 6400 stiftelser i Norge. Stiftelsene hadde i 2020 til sammen en bokført egenkapital på rundt 175 milliarder kroner. Norske stiftelser forvalter store verdier, og de er en vesentlig bidragsyter til samfunnet. Kunnskap om hvordan stiftelsers kapital skal forvaltes forsvarlig er viktig for å unngå økonomisk tap, som igjen kan sette stiftelsens muligheter for formålsrealisering i fare. Denne kunnskapen er også viktig for å sikre allmennhetens tillit til stiftelsesformen.

Personalia

Inger Julie Aasland har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2012) og bachelor i økonomi og administrasjon fra NHH (2009). Ph.d.-avhandlingen er skrevet i stilling som stipendiat ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI i Oslo. I perioden som stipendiat har hun vært tatt opp ved, og fulgt ph.d.-programmet i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Veiledere er professor Johan Giertsen ved UiB og professor Tore Bråthen ved BI.