Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kan hjertet reflektere regulering av stress og atferd?

Elisabet Kvadsheim disputerer 16.8.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Variability and similarity of inter-beat intervals of the heart as markers of perceived stress and behavioral regulation".

Hovedinnhold

Avhandlingen bekrefter tidligere funn om at variabilitet og likhet i R-R-intervaller — avstanden mellom pulsslag på et elektrokardiogram (EKG) av hjertet — kan reflektere selvreguleringsevner. Dette er sannsynligvis på grunn av nerveforbindelser mellom hjertet og hjerneområder som er viktige for selvregulering. Avhandlingen viser at tradisjonelle analyser av R-R-intervaller muligens kan reflektere regulering av indre stress, slik som overveldende følelser, i større grad enn ytre atferd. Imidlertid kan en ny analysemetode basert på grafteori muligens også reflektere regulering av ytre atferd. Avhandlingen viser også viktigheten av å ta hensyn til kontekstuelle faktorer, slik som kjønn og opplevd sosial støtte, i tolkningen av slike R-R-intervall-markører. Selv om flere studier trengs før R-R-intervall-markører for selvregulering kan brukes allment i diagnostikk og behandling, kan de potensielt være nyttige for mennesker med psykiatriske lidelser, som ofte har vansker med selvregulering. Resultatene er basert på tre studier. Den første undersøkte 143 studenter. De andre to studiene undersøkte ungdom både med og uten ADHD, og hadde henholdsvis 67 og 73 deltakere. R-R-intervaller ble analysert ut fra 5-minutters EKG-opptak under hvile. Opplevd stress, opplevd sosial støtte, vansker med følelsesregulering og ADHD-symptomer ble målt ved hjelp av ulike spørreskjema.

Personalia

Elisabet Kvadsheim (f. 1994) er utdannet lege fra Universitetet i Bergen (UiB). Under studietiden gikk hun Forskerlinjen og var tilknyttet Institutt for biologisk og medisinsk psykologi. Etter endt medisinutdanning har hun fortsatt forskningsarbeidet i en doktorgradsstilling ved Klinisk institutt 1 ved UiB. Hovedveileder for doktorgradsarbeidet er Prof. Ole Bernt Fasmer. Prof. Lin Sørensen, Prof. Jan Haavik og Prof. Julian Koenig har vært medveiledere.