Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Den glemte gruppen? Tilpasset opplæring for evnerike elever.

Astrid Knutsdatter Lenvik disputerer 30.9.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Gifted Education in Norway. A mixed-methods study with teachers and students in Norwegian comprehensive school."

Hovedinnhold

Alle elever har rett på en opplæring som er tilpasset deres behov og forutsetninger. Elever med ekstraordinært læringspotensial, også kalt evnerike, begavede og akademisk talentfulle, har behov som krever tilpasninger i skolen, men det er lite kunnskap om hvordan skole og lærere tilrettelegger for elevgruppen. Avhandlingen «Gifted Education in Norway: A mixed method study with teachers and students in Norwegian comprehensive school” undersøker opplæring i grunnskolen for evnerike elever gjennom spørreundersøkelse og intervjuer.

Lærerne i denne studien etterlyser mer kunnskap om elevgruppen og tilrettelegging for dem. Elevene i studien forteller om en skole som ikke er tilpasset deres behov. Tilpasset opplæring for elevene følger ikke etablert beste praksis. Hvordan kan fremtidens skole bli bedre for alle elever, også de med ekstraordinært læringspotensial?

I studien har det blitt gjennomført en spørreundersøkelse blant 339 lærere, og intervjuer av 17 ungdomsskoleelever med ekstraordinært læringspotensial. Elevene sier de ønsker mindre repetisjon, en raskere gjennomgang av fagstoff og muligheter for å gå i dybden i enkelttemaer. Lærerne har først og fremst et positivt syn på elevene, men trekker også frem at dette er elever som tidvis kan oppleves som urolige i skolen. Resultatene fra prosjektet indikerer at tematikken «elever med ekstraordinært læringspotensial» bør inn i lærerutdanningen i større grad, slik at lærerne får mer kunnskap om hvordan de kan møte elevene og tilrettelegge for dem.

Studien viser at handlingsrommet for differensiering og tilpasning er langt større i lovverket enn det som oppleves blant informantene. Samtidig forutsetter dette både mer kunnskap gjennom lærerutdanningen, en tydeliggjøring av mulighetene i lovverket, og at skoleeier legger til rette for en bedre organisering av undervisning på tvers av enkeltlærere. Gode lærere er en forutsetning, men de trenger organisatorisk rom til å utnytte sine ferdigheter for å lykkes.

Personalia

Astrid Lenvik (f. 1984) har mastergrad i spesialpedagogikk (2011-2013) fra Universitet i Oslo, har tidligere jobbet i PPT Oslo, og Statped vest og arbeider nå som førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Universitet i Bergen. Doktorgraden er finansiert og gjennomført ved Institutt for pedagogikk, Det psykologiske fakultet, Universitet i Bergen. Hovedveileder er professor Lise Øen Jones. Biveileder er førsteamanuensis Elisabeth Hesjedal.