Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Antibiotikabruk hos nyfødte og uønskede effekter

Anlaug Vatne disputerer 30.9.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Sepsis and antibiotic exposure in the neonatal period".

Hovedinnhold

Antibiotika er livreddende hos nyfødte som har alvorlig infeksjon etter fødselen. Det er vanskelig å identifisere de barna som trenger effektiv antibiotikabehandling, og inntil nylig har en derfor hatt lav terskel for å starte antibiotika for sikkerhets skyld. Imidlertid har nyere forskning pekt på mulige uønskede effekter ved å gi antibiotika til nyfødte som ikke har infeksjon. Vatne fant at forekomsten av alvorlige infeksjoner hos nyfødte er lav, selv om alvorlige infeksjoner er over 20 ganger vanligere hos ekstremt premature enn terminbarn. En stor del av premature får antibiotika selv om de ikke har infeksjon, og Vatne fant at det er sammenheng mellom antibiotika og alvorlig sykdom eller død hos disse barna. Hun viste at ved å innføre Timesobservasjoner med systematiske kliniske observasjoner av terminbarn med risiko for infeksjon, kunne en starte behandling tidligere hos de som hadde infeksjon, og samtidig mer enn halvere bruk av antibiotika hos de som ikke hadde infeksjon. Prosjektet er utført ved store populasjonsbaserte studier av nyfødte barn født i Norge og ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS). Forekomst av alvorlig infeksjon og bakteriene som forårsaker dette, ble kartlagt ved gjennomgang av barn født ved SUS gjennom 23 år, mens nasjonale data over 10 år fra Norsk nyfødtkvalitetsregister ble analysert for å finne sammenhengen mellom antibiotika hos premature og uønskede effekter. Over 17 000 barn ved Nyfødtintensiv avdeling SUS ble inkludert i intervensjonsstudien der Timesobservasjoner ble utviklet og implementert. Avhandlingen er tidsrelevant og tilfører ny kunnskap som støtter restriktiv bruk av antibiotika. Antibiotika er imidlertid livsnødvendig for nyfødte barn med infeksjon, og smalspektret antibiotika er fortsatt virksomt og anbefalt. Kliniske verktøy for å identifisere nyfødte med infeksjon for effektiv behandling, og samtidig redusert bruk av antibiotika til barn uten infeksjon kan komme til direkte klinisk nytte i behandlingen av nyfødte.

Personalia

Anlaug Vatne (f.1973) tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1999. Hun er spesialist innen pediatri og nyfødtmedisin, og har siden 2007 jobbet ved nyfødtintensiv avdelingen ved Barne-og- Ungdomsklinikken ved Stavanger universitetssjukehus der hun i dag er seksjonsoverlege. Hun er også utdannet innen det skotske pasientsikkerhetsprogrammet.