Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Mobbing på jobb: hvilken rolle spiller tidligere erfaringer?

Øystein Løvik Hoprekstad disputerer 14.10.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Exposure and reactions to workplace bullying: The role of prior victimization from bullying".

Hovedinnhold

Mobbing på arbeidsplassen har en rekke negative konsekvenser for den som blir utsatt. Det er derfor viktig å identifisere både risikofaktorer for mobbing, så vel som sårbarhetsfaktorer hos de som utsettes som kan forsterke den negative innvirkningen av mobbing på arbeidstakeres helse og velvære. Formålet med dette prosjektet var å undersøke betydningen av det å ha blitt mobbet tidligere i livet i møte med begynnende mobbing på arbeidsplassen. Avhandlingen består av tre ulike studier, og bygger på spørreskjemadata som er samlet inn med flere måletidspunkt over tid blant ansatte og skolelever.

Arbeidstakere som hadde blitt mobbet tidligere i livet hadde en noe økt risiko for å oppleve å bli utsatt for mobbehandlinger på jobb. Samtidig var denne økte risikoen beskjeden, og forklarte langt mindre av forekomsten av mobbing sammenlignet med risikofaktorer i arbeidsmiljøet. Det var heller ingenting som tydet på at de som hadde blitt mobbet tidligere hadde en lavere terskel for å hevde at de blir mobbet på arbeidsplassen i møte med negative handlinger fra andre. Tidligere erfaringer med mobbing mange år tilbake i tid var heller ikke en sårbarhetsfaktor i møte med mobbehandlinger på nåværende arbeidsplass. De med relativt nylige opplevelser av å ha blitt mobbet opplevde imidlertid i større grad nedstemthet i de påfølgende dagene etter å ha blitt utsatt for ulike negative handlinger på jobb. Hvor lenge det var siden den tidligere mobbingen fant sted, så dermed ut til å spille en rolle.

Samlet sett tyder resultatene på at arbeidstakeres tidligere eksponering for mobbing – enten i barne- og ungdomsårene eller på arbeidsplassen i voksen alder – har begrenset betydning både når vi skal forstå utviklingen av mobbing blant arbeidstakere, og utviklingen av helseproblemer hos utsatte. Praktikere som vil forstå, forebygge, og håndtere mobbing på arbeidsplassen bør derfor fokusere mer på miljømessige aspekter, så som arbeidsmiljøfaktorer, ledelse, og organisasjonens kultur og klima.

Personalia

Øystein Løvik Hoprekstad (f. 1990) har bachelor- og masterutdanning i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen, og har som stipendiat gjennomført doktorgradsarbeidet ved Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, UiB. Hovedveileder har vært professor Ståle Valvatne Einarsen (Institutt for samfunnspsykologi), og bi-veileder har vært førsteamanuensis Jørn Hetland (Institutt for samfunnspsykologi).