Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Omsorgsovertakelse ved fødsel – hva, hvem og hvorfor?

Ida Benedicte Juhasz disputerer 4.11.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Parenthood in the (Child) Welfare State – Legitimation of care orders and care rights in Norway".

Hovedinnhold

Staten skal gripe inn i familien når barn lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. Noen av disse barna er nyfødte, hvor omsorgen overtas fra foreldrene allerede på sykehuset. Inngrepene som gjøres kan ha store konsekvenser, men vi vet lite om disse sakene. Hva er det som gjør at omsorg overtas ved fødsel? Hva er situasjonen for foreldrene, og hvordan ‘forsvarer’ de sitt foreldreskap?

For første gang i Norge analyseres alle saker om omsorgsovertakelse av nyfødte, over en femårsperiode. Dette utgjør 177 saker, og sentralt i avhandlingen står kartlegging av hva denne intervensjonen omhandler. Det er alvorlige saker hvor det er frykt for barnets liv, med foreldre som ofte har sammensatte utfordringer som vurderes uten tilstrekkelig endringspotensiale. Avhandlingen utforsker videre hvordan beslutningsfattere håndterer (mulig) usikkerhet i prognostiske, skjønnsmessige beslutninger. Når faktiske omsorgsobservasjoner mangler, går beslutningsfattere bakover i tid, og anvender foreldres bredere institusjonelle velferdshistorikk som indikator på foreldreskap. Hvordan beslutningsfattere utøver skjønn framtrer gjennom bevismaterialet som brukes til å vurdere framtidig omsorgsevne, i tillegg til antallet og typer kilder som vektlegges. Til slutt, finner avhandlingen at foreldre kommer med komplekse motsigelser mot omsorgsovertakelse. Dette skjer gjennom både rettferdiggjøring og unnskyldning av (framtidig) omsorgsevne, samt rasjonalisering av omsorg ved starten av et (nytt) familieliv. Staten skal være tydelig i både hvilke rettigheter og plikter som settes til foreldre, og i beskyttelsen av barns selvstendige rettigheter. Foreldres argumentasjon peker dermed på både prosedurale og substansielle legitimitetsutfordringer som staten må konfrontere og anerkjenne.

Gjennom å studere grunnlaget for intervensjon både fra staten selv og gjennom perspektivet til berørte borgere, bidrar avhandlingen til økt innsikt i legitimitet som kvaliteten på statlig styring.

Personalia

Ida Benedicte Juhasz (f. 1988) har en mastergrad i sosiologi fra Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen (2014). Avhandlingsarbeidet har vært avlagt ved Institutt for Politikk og Forvaltning og tilhørende forskergruppen Rett, Politikk og Velferd (RPV). Hovedveileder er professor Marit Skivenes (UIB) og biveileder er professor Katrin Kriz (Emmanuel College, Boston). Juhasz er i dag ansatt som universitetsbibliotekar ved Universitetsbiblioteket på UiB.