Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Tidligere død ved dårlig balanse

Jan Erik Berge disputerer 18.11.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Vestibular symptoms and relations with postural balance, inner ear function, and long term survival".

Hovedinnhold

16 % av befolkningen opplyser å ha vært plaget av svimmelhet eller balanseplager i løpet av de siste 3 månedene ifølge Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse fra 2019.

I doktorgradsarbeidet er over 2500 pasienter med svimmelhet fulgt i opptil 25 år, og mange døde i løpet av perioden.

Et hovedfunn er at pasienter som står ustødig har en betydelig tidligere død. Forskjellen var betydelig også etter det var tatt høyde for alder, kjønn og andre sykdommer.

Derimot har pasienter som får påvist sykdom i balanseapparatet ikke tidligere død enn resten av Norges befolkning. Det må derfor være andre årsaker til ustøhet som forklarer den økte dødeligheten.

Resultatene viser også at dårligere hørsel er forbundet med dårligere balanse. De som har episodisk svimmelhet lever også lenger enn de som plages av konstant svimmelhet.

Funnene er viktig fordi det dreier seg om vanlige plager, og behandlere bør vurdere ekstra oppfølging hos pasienter som opplever ustøhet. Pasienter som rammes av sykdommer i balanseapparatet, som for eksempel krystallsyke, virus på balansenerven og Menières sykdom, kan derimot slippe unødvendig bekymring for tidligere død.

Personalia

Jan Erik Berge arbeider som overlege ved Nasjonal Kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer, og på Øre-, nese-, hals avdelingen til Haukeland Universitetssykehus. Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk institutt 1 med hovedveileder Frederik Kragerud Goplen og biveiledere Hans Jørgen Aarstad og Stein Helge Glad Nordahl.