Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Covid-19 og influensa: fra akutt til langvarig sykdom

Elisabeth Berg Fjelltveit disputerer 29.11.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Clinical studies of epidemic influenza and pandemic COVID-19 to improve the chain of patient care: from bedside diagnostics to long-term complications".

Hovedinnhold

Influensa og Covid-19 skyldes smittsomme luftveisvirus som kan gi mild til svært alvorlig sykdom. Symptomene er vanskelige å skille fra andre infeksjonstilstander i luftveiene, noe som kan hindre rask og målrettet behandling av alvorlig syke pasienter. Læringskurven for Covid-19 har vært bratt, og erfaringer fra tidligere influensaepidemier har vært viktig. I avhandlingen studeres diagnostikk, behandling og langtidskomplikasjoner ved disse luftveisinfeksjonene. Dette gir innsikt i viktige faktorer som kan påvirke pasientforløp.

Rask diagnostikk er viktig for å identifisere smitteførende pasienter og for å tilpasse behandling til riktig sykdom. I den første av tre studier sammenlignes to raske influensatester i to sykehus; en på laboratoriet og en i akuttmottak, i nærheten av pasientene. Det viste seg at den pasientnære testen, utført av personale i akuttmottak, gav flere fordeler: raskere svar, kortere liggetid, og bedre prioritering av isolasjonsrom. Resultatene viser at testen utført i akuttmottak gav fordeler både for pasienter og personale.

Det er klinisk vanskelig å skille mellom bakterie- og virusinfeksjoner i luftveiene. Pandemien med Covid-19 førte til global bekymring for overforbruk av antibiotika. I avhandlingens andre del sammenlignes antibiotikabruk ved influensa og Covid-19 i sykehus. Overraskende viste det seg at Covid-19 pasienter mottok minst antibiotika, og at antibiotikabruken ble redusert fra første til andre pandemibølge. Dette kan tyde på en betydelig læringskurve blant leger i sykehus, i takt med raskt økt kunnskap om Covid-19.

Covid-19 gir risiko for langtidskomplikasjoner, kalt «long Covid». I siste studie følges pasienter som hadde gjennomgått mild Covid-19 over tid (18 mnd), og sammenlignes med kontroller uten Covid-19. Studien viste at pasienter med mild Covid-19 rapporterte økt forekomst av fatigue og kognitive plager etter et år, og at noen immunmarkører var assosiert med long Covid.

Personalia

Elisabeth Berg Fjelltveit (f. 1985) kommer fra Bergen. Hun fullførte medisinstudiet ved Universitetet i Bergen i 2011 og har jobbet som lege ved Kreftavdelingen og Mottaksklinikken ved Haukeland Universitetssykehus. Doktorgradsarbeidet har vært finansiert og utgår fra Influensasenteret, Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen og Haukeland Universitessykehus. Hovedveileder er førsteamanuensis Kristin Greve-Isdahl Mohn. Professor Rebecca Jane Cox og dr. Richard Allan Davies er biveiledere.