Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Immunceller i fettvevet og fedmerelaterte biomarkører

Martha Eimstad Haugstøyl disputerer 2.12.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Immune cell phenotypes in adipose tissue and obesity-associated circulating biomarkers".

Hovedinnhold

Fedme er assosiert med en rekke følgesykdommer, inkludert type 2 diabetes og hjerte- og karsykdommer. I de siste årene har inflammasjon i fettvevet blitt foreslått som en viktig mekanisme for utvikling av fedmerelatert sykdom og er karakterisert ved en økt ansamling og aktivering av pro-inflammatoriske immunceller i fettvevet. T celler og NK celler er to typer immunceller som spiller en rolle i fettvevsinflammasjon og som er ansett som viktige for utvikling av metabolsk sykdom. Studier på disse cellene er hovedsakelig utført i mus og vi vet fortsatt lite om hvordan fedme påvirker deres identitet og funksjon i fettvevet hos mennesker.

Martha Haugstøyl har i sitt doktorgradsarbeid karakterisert NK celler og T celler i humant fettvev og undersøkt hvordan disse cellene er relatert til fedme. I første del av studien undersøkte hun hvordan fedme påvirker sammensetningen og identiteten til NK celler og T celler ulike typer fettvev. Resultatene fra denne studien viser at det viscerale fettvevet, som anses som det farlige, har en økt andel pro-inflammatoriske immunceller. Disse cellene uttrykte proteiner som kan reflektere nye undergrupper av NK celler og T celler. Mange av proteinene er involvert i aktivering og produksjon av pro-inflammatoriske signalmolekyler og deres oppregulering kan skyldes økt stress i fettvevet. Disse cellene kan spille en viktig rolle i utvikling av metabolsk sykdom.

Proteiner som skilles ut i blodet fra ulike vev i kroppen er også påvirket av fedme. I siste del av studien ble det utført en screening av 1500 proteiner for å identifisere fedmerelaterte biomarkører i blodet. Flere av proteinene som var assosiert med fedme var motsatt regulert hos menn og kvinner, som tyder på kjønnsspesifikke effekter. Våre funn er grunnlag for fremtidige studier til å undersøke hvordan nye biomarkører kan forutsi risiko for å utvikle metabolsk sykdom og viktigheten av å skille menn og kvinner når man undersøker hvordan biologiske mekanismer er endret ved fedme.

Personalia

Martha Eimstad Haugstøyl (f. 1992) har mastergrad i molekylærbiologi (2016) fra Universitet i Bergen. Doktorgraden er gjennomført ved Hormonlaboratoriet, avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, Haukeland Universitetssjukehus og Klinisk Institutt 2, Universitet i Bergen med forsker Johan Fernø som hovedveileder og førsteamanuensis Niklas Björkström (Karolinska Institutet) og professor Gunnar Mellgren som medveiledere.