Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Biomarkører ved aggressiv brystkreft

Cecilie Askeland disputerer 9.12.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Biomarkers of aggressive breast cancer with emphasis on tumor-stroma crosstalk".

Hovedinnhold

Brystkreft er ikke bare en ansamling av svulstceller, men avanserte økosystem med støttevev rundt svulstcellene, og dette vevet påvirker hvordan kreftsvulster utvikler seg. Immunceller er en viktig bestanddel i dette mikromiljøet, og samspillet mellom svulstceller og immunsystemet er svært komplekst. Noen immunceller er i stand til å gjenkjenne og drepe svulstceller, mens andre demper selve immunresponsen, fremmer karnydannelse i svulsten, og stimulerer svulstcellene til å dele seg og vokse inn i blod- og lymfekar. Det er mye som ikke er klarlagt om disse mekanismene. I dette doktorgradsarbeidet er det undersøkt utvalgte biomarkører knyttet til egenskaper ved svulstceller og immunmikromiljøet ved brystkreft, hvor hovedfokuset har vært på stathmin, et protein som er med på å regulere cellenes cytoskjelett. Stathmin er viktig for flere cellefunksjoner, blant annet celledeling.

Høyt uttrykk av stathmin i svulstceller var forbundet med mer aggressiv basaloid og BRCA1 mutert brystkreft, med hemmet immunrespons og redusert overlevelse for pasientene. Økt mengde immunceller var knyttet til ugunstige karakteristika, karnydannelse og aggressive typer brystkreft. Samtidig var høy forekomst av lymfocytter som uttrykte stathmin forbundet med økt overlevelse blant kvinner med trippel negativ brystkreft. Ved bruk av ny teknologi, såkalt «imaging mass cytometry», ble det avdekket at uttrykksnivået av stathmin i lymfocytter varierte mellom ulike subtyper av T-lymfocytter. Lymfocyttenes uttrykk av stathmin så i tillegg ut til å påvirke deres plassering i kreftvevet.

Studien har gitt økt kunnskap om samspillet mellom svulstceller og deres mikromiljø og kan på sikt bidra til mer persontilpasset oppfølging og behandling av brystkreftpasienter.

Personalia

Cecilie Askeland (f. 1978) avla embetseksamen i medisin ved Universitetet i Bergen i 2005. Hun er spesialist i patologi fra 2014 og jobber som overlege ved Avdeling for patologi, Haukeland Universitetssykehus. Doktorgradsarbeidet utgår fra Centre for Cancer Biomarkers CCBIO, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen i perioden 2018-2022 med professor Lars A. Akslen som hovedveileder og førsteamanuensis Elisabeth Wik og professor Ingunn M. Stefansson som biveiledere.