Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Saltlagring i vev hos gnagere ved hypertensjon og aldring

Irene Matre Thowsen disputerer 5.12.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Blood pressure and electrolyte regulation following salt loading in rodents – role of lymphatics and aging".

Hovedinnhold

Høyt blodtrykk er regnet som en viktig risikofaktor for kardiovaskulær sykdom. Årsakene til høyt blodtrykk er sammensatte, men høyt saltinntak er en av faktorene man vet kan ha en rolle i utvikling av høyt blodtrykk, spesielt hos salt-sensitive individ. Forekomsten av både salt-sensitivitet og høyt blodtrykk øker med alderen. Årsakene til salt-sensitivitet er ikke klarlagt, men ettersom væske og salt normalt følger hverandre, vil man få økt væske i kroppen dersom saltinntaket øker, og dette kan da virke drivende for utvikling av høyt blodtrykk hvis ikke nyrene klarer å skille ut overskuddsvæsken. Langtidsstudier på mennesker har derimot vist at salt kan både akkumuleres og tapes uten av vann følger etter. Dette taler for at det finnes saltreguleringsmekanismer utenfor nyrene og studier i både gnagere og mennesker har vist at hud og muskel kan fungere som et saltreservoar ved behov. Det er fortsatt uklart hvordan saltlagringen foregår og betydningen for blodtrykksregulering, vi har sett nærmere på dette ved å studere saltlagring og lymfedrenasje i hud etter saltbelastning i både genetisk modifiserte mus og i unge og aldrende rotter Våre funn støtter ikke opp om tidligere funn da vi ikke finner holdepunkter for at salt bindes og inaktiveres av glykosaminoglykaner i huden. I motsetning til tidligere funn ser heller ikke tetthet av lymfekar eller normal lymfetransport i hud ut til å ha betydning for saltlagringen. Våre hovedfunn var en intracellulær akkumulering av salt, særlig i skjelettmuskel, hos både mus og rotter etter saltbelastning. Hos eldre rotter fant vi en basal endring i saltbalansen i skjelettmuskel som ble ytterligere forsterket og også omfattet hjertemuskel og blodkar, etter saltbelastning. Betydningen av denne intracellulære saltakkumuleringen er fortsatt uklar, men vårt mål er å kartlegge en bakenforliggende mekanisme som man kan intervenere mot og dermed gi bedre behandling eller forebygge utviklingen av høyt blodtrykk.

Personalia

Irene Matre Thowsen (f.1980) er cand.med. fra Universitetet i Bergen (UiB) desember 2008. Thowsen er spesialist i onkologi og er ansatt ved Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk ved Haukeland Universitetssykehus. Fra mars 2019 har hun vært stipendiat ved Institutt for Biomedisin ved UiB under veiledning av hovedveileder professor Helge Wiig, og biveiledere førsteamanuensis Tine V. Karlsen og Ph.d. Anne-Maj Samuelsson-Apel.