Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Lav bruk av helsetjenester på den etiopiske landsbygd.

Hiwot Abera Areru disputerer 14.12.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Primary health care delivery in a Sidama community undergoing demographic transition".

Hovedinnhold

Hiwot Abera Areru disputerer onsdag 14. desember 2022 for felles ph.d.-graden ved Hawassa University i Sør-Etiopia og Universitetet i Bergen. Avhandlingen har tittelen: "Primary health care delivery in a Sidama community during demographic transition"

Rundt halvparten av verdens befolkning har liten tilgang på livsviktige helsetjenester. Og, spesielt ilavinntektsland,erregistreringen av sykelighets, fødsels og dødelighetsdata ikke pålitelig på grunn av mangelfulle målinger. I Etiopia er gjennomsnittlig besøksrate for helseinstitusjoner på landsbygda lav, og spesielt i tradisjonelle samfunn er det et stort underforbruk av helsetjenester. I tillegg er det usikkerhet omkring både struktur og størrelse på befolkningen. Det hersker dermed usikkerhet om for eksempel antatall barn en kvinne føder er redusert og om befolknings reduserende tiltak som prevensjon har hatt en virking. Denne studien ble utført i to områder i Sidama regionen iSør-Etiopia. Formålet med avhandlingen har vært å måle hvorledes befolkingen utnytter det eksisterende helsesystemet, samt å vurdere den befolkningsmessige utviklingen i same område.

I sitt doktorgradsarbeide viser Hiwot Abera en meget lav utnyttelse av helsetjenester, dårlig diagnosekapasitet og lav forekomst av ikke-smittsom sykdomsforekomst. Hun demonstrerte at bruken av helsetjenester varierte mellom ulike aldergrupper, hjemstedsadresse og helseinstitusjonstyper. Ved bruk av forskjellige metoder har Hiwot Abera beregnetfødsels- og dødsratene i området.

Avhandlingen anbefaler å å bedre tilgjengelighet for alle deler av befolkningen. Helseinstitusjoner bør plasseres nærmere der folk bor. Videre bør en styrke den diagnostisk kapasitet og helsepersonells kompetanse, spesielt innen kroniske sykdommer. Det tilråså bedre kvaliteten på tilgangen på valide befolkningsdata.

Personalia

Hiwot Abera Areru er fra Assela i sentral Etiopia. Hun fikk sin Master of Science-grad i sykepleievitenskap fra Addis Ababa University i 2011. Siden 2017 har hun vært doktorgradsstipendiat i et felles ph.d.-program mellom Hawassa University og Universitetet i Bergen og Hawassa University siden 2017. Hennes veiledere har vært Professor Bernt Lindtjørn ved UiB og Dr. Mesay Hailu ved Hawassa University. Hun foreleser nå ved jordmorskolen ved Hawassa University i Etiopia.