Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Medikamentetterlevelse etter utblokking av kransårene

Trond Røed Pettersen disputerer 8.12.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Patient-reported challenges to medication adherence after percutaneous coronary intervention ".

Hovedinnhold

I Norge behandles ca. 12 000 pasienter årlig med utblokking av hjertets kransårer (PCI) som følge av koronar hjertesykdom. God medikamentetterlevelse er avgjørende for å bedre pasientens risikoprofil og forebygge nye hjertehendelser etter PCI. Likevel er medikamentetterlevelsen lav for pasienter med koronar hjertesykdom. Det overordnede formålet med avhandlingen var å utforske, beskrive og evaluere utfordringer pasienter opplever med å ta foreskrevne medikamenter etter PCI. Studien er en del av CONCARDPCI, en prospektiv multisenter kohortstudie med 1-års oppfølging av pasientrapporterte data som inkluderte 3417 pasienter etter PCI ved syv norske og danske universitetssykehus. Utfordringene ble beskrevet å være på individ-, organisasjons- og systemnivå. Pasientene uttrykte at de fikk for lite informasjon om medikamenter, bivirkninger og alvorlighetsgraden av deres hjertesykdom. Samtidig beskrev de vanskeligheter med å ta til seg informasjonen som ble gitt som følge av en hektisk sykehussituasjon. Dette understreker viktigheten av en strukturert oppfølging etter PCI. Synonympreparat (kopimedisiner) vanskeliggjorde medikamentetterlevelse. Oppfatningen av synonympreparat var signifikant mer negativ etter to- enn etter seks måneder. Imidlertid rapporterte en tredjedel av pasientene usikkerhet og skepsis til synonympreparat seks måneder etter PCI.
Mer enn 40% av pasientene rapporterte bivirkninger fra foreskrevne medikamenter ved alle måletidspunkt. Et overraskende funn var at de som ble informert om mulige bivirkninger fra foreskrevne medikamenter rapporterte signifikant færre bivirkninger og lavere grad av bekymring knyttet til behandlingen ved alle måletidspunkt enn de som ikke ble informert.
Avhandlingen har bidratt til å utvikle en dypere forståelse av de mangesidige utfordringene pasienter opplever ved å ta foreskrevne medikamenter, og vil kunne danne grunnlag for utvikling av skreddersydde tiltak for å bedre medikamentetterlevelse hos pasienter etter PCI.

Personalia

Trond Røed Pettersen (f. 1975) er utdannet sykepleier fra Royal Melbourne Institute of Technology, Australia, og har mastergrad i klinisk sykepleie fra Høgskulen på Vestlandet Doktorgradsarbeidet er utført ved Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssjukehus, og utgår fra Klinisk institutt 2, UIB. Hovedveileder er professor Tone M. Norekvål. Biveiledere er professor Bjørn Bendz, senior professor Bengt Fridlund og professor emeritus Jan Erik Nordrehaug. Prosjektet er finansiert av Helse Vest.