Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Alveolær funksjon etter ekstremt for tidlig fødsel

Emma Satrell disputerer 16.12.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Alveolar function following extremely preterm birth".

Hovedinnhold

Doktorgradsarbeidet omhandler problemstillinger knyttet til hvordan ekstremt for tidlig fødsel påvirker lungenes utvikling og senere evne til å ivareta kroppens behov for gassutvikling. Til dette formålet har Satrell undersøkt to grupper barn og unge voksne som ble født mer enn tre måneder for tidlig i periodene 1982-1985 og 1991-1992. Det ble gjort målinger av lungenes diffusjonskapasitet som er et indirekte mål for gassutveksling og derfor brukes til å tallfeste alveolær-kapillær funksjon. Undersøkelsene ble gjort ved 10, 18 og 25 års alder. Terminfødte kontroller gjennomgikk de samme undersøkelsene. I tillegg ble det undersøkt en gruppe barn født etter vannavgang før svangerskapsuke 22, såkalt PV-PPROM. Vannavgang på et så tidlig tidspunkt betyr at fosteret er omgitt av mindre fostervann i den siste delen av svangerskapet, som er en viktig periode for utvikling av lunger. Disse barna og kontroller uten slik tidlig vannavgang ble undersøkt med fysisk belastningstest, lungefunksjonstesting og ekkokardiografi.

Lungenes diffusjonskapasitet var klart lavere hos premature enn terminfødte kontrollene, og utviklet seg parallelt med kontrollene, men på et lavere nivå fra 10 til 25 år, uten tegn til innhentingsvekst eller tidlig begynnende aldersrelatert tap. Sammenliknet med kontrollene, hadde gruppen med PV-PPROM dårligere lungefunksjon og oksygenopptak, men samme diffusjonskapasitet, og de viste tegn på mild pulmonal hypertensjon ved ekkokardiografi.

Hovedkonklusjonen i arbeidet er at gassutvekslingen i lungene var nedsatt ca. 10% etter ekstremt prematur fødsel, og at forskjellen vedvarte fra barndom til voksen alder, samt at barn som overlevde ekstremt tidlig vannavgang gjorde det uventet godt. Med tanke på at denne gruppen ble født i en periode hvor fosterets lungeutvikling var langt fra fullført, og at de tilbringer nesten hele tredje trimester på en nyfødt-intensivavdeling i stedet for i mors mage, er de relativt små forskjellene oppmuntrende resultater.

Personalia

Emma Satrell (f. 1985) er utdannet cand. med. ved Universitetet i Bergen (2015), og er lege i spesialisering i barnesykdommer. Hun jobber for tiden ved Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus, og har før det jobbet ved Barne- og ungdomsavdelingen på Drammen Sykehus. Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk Institutt 2 ved Universitetet i Bergen (UiB). Hovedveileder har vært postdoktor Maria Vollsæter og professor Thomas Halvorsen og professor Einar Thorsen har vært biveiledere.