Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Retur til idrett etter korsbåndsoperasjon

Anne Gro Heyn Faleide disputerer 16.12.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ""It's all in my head now" Readiness for return to sport after anterior cruciate ligament reconstruction".

Hovedinnhold

Innledning: Anne Gro Heyn Faleide disputerer 16.12.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «It`s all i my head now – Readiness for return to sport after anterior cruciate ligament reconstruction». Brødtekst: Avrevet korsbånd er en hyppig forekommende og alvorlig kneskade som fører til vansker med å delta i idrett, økt risiko for nye kneskader og leddslitasje. I de fleste tilfellene gjøres en kirurgisk rekonstruksjon av korsbåndet. Det er utfordrende for klinikere å bedømme når pasienten er klar for å returnere til idrett etter en slik operasjon. Ulike «testbatteri» brukes, men det er usikkert hva disse bør inneholde. I avhandlingen har Faleide undersøkt ulike komponenter av et retur-til-idrett testbatteri. Etter korsbåndsrekonstruksjon gjennomgikk pasienter tester og fylte ut spørreskjema. Fokusområder var psykologisk beredskap, kneslakk (økt laksitet) og fysiske tester. Første delarbeid omhandlet oversettelse og validering av skjemaet «Anterior Cruciate Ligament – Return to Sport after Injury Scale (ACL-RSI)» til norsk. I de to neste delarbeidene, ble pasientene fulgt opp to år etter operasjon for å registrere nye kneskader og retur til idrett. Deretter ble det gjort analyser av hvilke deler av testbatteriet som ga best informasjon om hvordan det går med pasientene. Den norske versjonen av ACL-RSI viste gode måleegenskaper og er nå klar for bruk. Kun 42% av pasientene returnerte til idretten sin etter korsbåndsrekonstruksjon og 14% av pasientene pådro seg en ny kneskade i oppfølgingsperioden. Pasienter med lite kneslakk og som følte seg godt psykologisk beredt (høy ACL-RSI skår) hadde større sjanser for å returnere til idrett. Ingen av pasientene som passerte retur-til-idrett kriteriene skadet seg på nytt. Dette forteller oss at et retur-til-idrett testbatteri bør inneholde vurdering av psykologisk beredskap og undersøkelse av kneslakk. Videre indikerte studiene at fysiske tester kan gi informasjon om risiko for nye kneskader.

Personalia

Anne Gro Heyn Faleide (f. 1981) er utdannet fysioterapeut med Master i Klinisk Fysioterapi ved Høgskolen på Vestlandet. Hun arbeider som spesialfysioterapeut ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Doktorgradsarbeidet utgår fra Sports Traumatology and Arthroscopy Research Group (STAR) som er tilknyttet Klinisk Institutt 1. Hovedveileder er førsteamanuensis Eivind Inderhaug. Medveiledere er professor Liv Heide Magnussen, førsteamanuensis Bård Erik Bogen og pensjonert overlege Torbjørn Strand.