Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Gammelnorsk i fokus

Juliane Marie-Thérèse Tiemann disputerer 20.1.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Syntactic Variation and Information Structure in Old Norwegian. An Investigation of Konungs skuggsjá in AM 243 bα fol."

Hovedinnhold

Variasjon er et kjennetegn ved språk og er i tillegg en avgjørende faktor for nyansert kommunikasjon. Ulike språk bruker forskjellige virkemidler eller strategier for å framheve hvilken del av ei ytring som er viktigst og hvilke deler som er mindre relevant i en gitt kontekst. Over tid kan variasjon føre til språkendringer, noe som er godt dokumentert for flere språk. I de siste tiårene har språkstudier i større grad rettet søkelyset mot analyser av mekanismer som styrer og utløser variasjon.

Denne avhandlinga undersøker variasjoner som finnes i gammelnorsk (mot slutten av 1200-tallet), med fokus på ordstilling. Gammelnorsk blir vanligvis sidestilt med gammelislandsk og analysert som ett, under fellesbegrepet ‘norrønt’. Dette er særlig tilfellet når det gjelder ordstilling, der det er ei enstemmig oppfatning blant forskere om at disse språkene ikke skiller seg på syntaktisk nivå. Sidestillinga i språkhistoriske studier av gammelislandsk og gammelnorsk skjer selv om analysene innen syntaks hovedsakelig har blitt utført på grunnlag av gammelislandsk materiale.

Denne artikkelbaserte avhandlinga er kritisk til ei likebehandling av gammelnorsk og gammelislandsk syntaks og gjennomfører derfor en komparativ analyse av et gammelnorsk datasett uavhengig av gammelislandsk. I et pragmatisk perspektiv drøfter studiene i avhandlinga hvordan og i hvilken grad syntaktisk variasjon i gammelnorsk ble påvirket av informasjonsstruktur (presentasjon av informasjon) og prosodisk vekt (lengde/tyngde av enkelte setningskomponenter) som avgjørende faktorer for ulik ordstilling. Prosjektet er den første studien som setter gammelnorsk mot gammelislandsk på et syntaktisk nivå, og bidrar både med korpusutvikling og nye teoretiske tilnærminger til videre dokumentasjon og analyse av gammelnorsk språk. Gjennom sammenligning med gammelislandske datasett påviser avhandlinga at ordstillinga i de to språkene skilte seg fra hverandre på et syntaktisk nivå allerede på 1200-tallet.

Personalia

Juliane Tiemann (f. 1987) er lingvist og stipendiat i norrøn filologi ved Det humanistiske fakultetet, UiB. Hun tok dobbel BA i Germanistikk og Nordistikk ved Humboldt-universitet i Berlin/Universitetet i Bergen, og har en MA i lingvistikk med spesialisering innen teoretisk lingvistikk og germanske språk fra Humboldt-universitetet i Berlin. I dag arbeider Juliane som faglig leder ved Universitetsbiblioteket. Veiledere for avhandlingen er Jens Eike Schnall og Roland Hinterhölzl.