Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Musikkterapi for prematurfødte barn og deres foreldre

Tora Söderström Gaden disputerer 20.1.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Music therapy following preterm birth".

Hovedinnhold

Prematur fødsel er et globalt helseproblem som rammer både foreldre og barn. Som regel er prematur fødsel en uventet hendelse, og usikkerhet og frykt for barnets liv og helse kan prege hverdagen på nyfødtintensivavdelingen. Prematurfødte barn er i risiko for en rekke langsiktige helseutfordringer, men også foreldre rapporterer om belastninger og symptomer på psykisk uhelse, som angst og depresjon, etter prematur fødsel.

Doktorgradsprosjektet ble gjennomført som en del av “LongSTEP” (Longitudinal Study of music Therapy’s Effectiveness for Premature infants and their caregivers), en multinasjonal, pragmatisk, randomisert kontrollert studie (RCT). 213 premature barn født før svangerskapsuke 35 og foreldrene deres ble rekruttert fra åtte nyfødtintensivavdelinger i fem land: Argentina, Colombia, Israel, Norge og Polen.

Forskningsprosjektet er tredelt. Del en beskriver teorigrunnlaget og intervensjonsprotokollen for musikkterapien. I del to måles korttidseffekten av musikkterapi på mor-barn-båndet og foreldres psykiske helse, og i del tre evalueres "treatment fidelity", dvs. om musikkterapien ble gjennomført i tråd med LongSTEPs intervensjonsprotokoll.

Musikkterapien i studien var godt mottatt av deltakerne og ble vurdert som sikker og gjennomførbar, men ingen signifikant forbedring av mor-barn-båndet kunne påvises som et resultat av intervensjonen. Mangelen på effekt kan muligens forklares en generelt svært lav forekomst av problemer med mor-barn-båndet hos deltakerne. Funnene utfordrer antagelsen om at mange foreldre strever med båndet til barnet og har utfordringer med psykisk helse etter prematur fødsel. I fremtidige studier av ressursorienterte musikkterapitilnærminger ved prematur fødsel anbefales det å velge utfallsmål som er bedre i stand til å fange opp det som er hovedhensikten, nemlig å styrke ressurser. Det kan være for eksempel foreldres mestringstro, empowerment og livskvalitet.

Personalia

Tora S. Gaden (f. 1990) er utdannet musikkterapeut fra Norges musikkhøgskole. Hun jobber nå i Bergen kommune ved MO-Eidsvåg, et lavterskeltilbud for personer med rusmiddelavhengighet. Tidligere jobbet hun ved Barne- og ungdomsklinikken, Akershus Universitetssykehus der hun startet "Prosjekt Samspill" for utvikling av musikkterapi på norske nyfødtintensivavdelinger. I 2018 ble hun del av LongSTEP-studien hvor hun gjennomførte sin ph.d. veiledet av Claire Ghetti, Christian Gold og Ingrid Kvestad.