Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Legens dilemma ved akuttinnleggelser i sykehus

Jesper Blinkenberg disputerer 3.2.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Acute hospital admissions - a registry-based study of general practitioners’ and out-of-hours doctors’ roles as gatekeepers in Norway".

Hovedinnhold

Avhandlingen viser at fastlegene og legevaktlegene står for to tredeler av alle akuttinnleggelsene i sykehus i Norge. Det er stor variasjon i hvor høy andel av pasientene legene legger inn. Leger som legger inn en lav andel, gir mindre belastning på sykehusene, men alvorlige tilstander, som hjerteinfarkt, blindtarmbetennelse, blodpropp på lungene og hjerneslag, kan bli oversett.

Avhandlingen omhandler studier som ble gjennomført ved å koble data fra fastlegene, legevaktene og sykehusene i årene 2013-2018.

Fastlegene la i gjennomsnitt inn 1 % av alle pasientene som kom til fastlegekontoret, mens legevaktlegene la inn 11 % av pasientene som kom til legevakt. Magesmerter og brystsmerter var de vanligste innleggelsesdiagnosene, for mange av disse pasientene ble det ikke påvist alvorlig sykdom på sykehuset.

I Norge skal i hovedsak alle pasienter vurderes av en lege før sykehusinnleggelse. Studien viser at legevaktlegene la inn ulik andel av pasientene de vurderte, og legene ble inndelt i fire grupper fra lav til høy innleggelsespraksis. I laveste gruppe ble 6,5 % av pasientene lagt inn, i høyeste 14,9 %. Høy innleggelsespraksis gav flere innleggelser både av pasienter der det ikke ble funnet alvorlig sykdom og der det ble gitt alvorlige diagnoser (akutt hjerteinfarkt, akutt blindtarmbetennelse, blodpropp på lungene og hjerneslag), sammenlignet med lav innleggelsespraksis. Forskjellene var størst for pasientene der det ikke ble funnet alvorlig sykdom. For pasientene som ikke ble innlagt var det ingen forskjell i 30-dagers dødelighet.

Avhandlingen bekrefter at vurderingene som gjøres hos fastlege og legevakt er avgjørende både for belastningen på helsetjenesten og for pasientsikkerheten. Dette bør det tas hensyn til ved planlegging av helsetjenestene. Bedre diagnostiske metoder er nødvendig.

Personalia

Jesper Blinkenberg (f. 1969) er utdannet lege ved Universitetet i Bergen i 1994. Han er spesialist i allmennmedisin og har jobbet som fastlege på Strand legesenter og legevaktlege i Askøy kommune siden 1997. Han er også leder ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin som er en del av NORCE Norwegian Research Centre. Doktorgraden utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Hovedveileder har vært professor Steinar Hunskår og medveileder har vært professor Øystein Hetlevik.