Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hva påvirker adferd og psykiske symptomer ved demens?

Marie H. Gedde disputerer 16.2.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia".

Hovedinnhold

Mer enn 100 000 personer har demens i Norge. De aller fleste med demens er hjemmeboende, men likevel har mer enn 90% av sykehjemsbeboere demens.

Med demenssykdom utvikler nesten alle endret adferd og psykiske symptomer som uro, depresjon og vrangforestillinger. Dette kalles adferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens (APSD). APSD er krevende å behandle og er forbundet med raskere sykdomsutvikling og tidligere innleggelse i sykehjem. Det er behov for mer kunnskap om behandling og håndtering av APSD i ulike settinger.

Gedde har brukt data fra to kliniske studier for å undersøke om APSD blir påvirket av medikamentgjennomgang i multikomponente intervensjoner. I den første studien, KOSMOS, gjennomførte sykehjemsleger medikamentgjennomganger, mens i den andre studien, LIVE@Home.Path, gjorde fastleger dette. Sammenlignet med kontrollgruppene som mottok vanlig omsorg, ble ikke APSD påvirket av medikamentgjennomgang i noen av studiene. Størst reduksjon i bruk av legemidler mot psykisk sykdom og demens ble funnet blant dem som brukte flere; slik avmedisinering var forbundet med bedret funksjonsnivå hos sykehjemspasienter.

Gedde har også undersøkt hvordan Covid-19-restriksjonene påvirket APSD. APSD, og spesielt psykotiske og depressive symptomer, økte blant hjemmeboende personer med demens i PAN.DEM-studien da samfunnet stengte ned våren 2020.

Overordnet viser avhandlingen betydningen ordinær demensomsorg. Personer med demens opplevde symptomforverring under Covid-19-restriksjonene, mens tillegg i tjenestetilbudet i form av legemiddelgjennomgang i multikomponente intervensjoner ikke påvirket APSD. Funnene er essensielle i planleggingen av fremtidens demensomsorg, også under epidemier og andre kriser.

Personalia

Marie Hidle Gedde (f. 1992) er utdannet lege (UiB, 2018). Graden utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB. Hun var stipendiat ved Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS), og er nå LIS1 ved Akershus universitetssykehus. Hovedveileder er Line Iden Berge, førsteamanuensis ved UiB og overlege i alderspsykiatri ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus. Medveiledere er Bettina Husebø, professor ved UiB, og Mala Naik, førsteamanuensis ved UiB og overlege i geriatri ved HDS.