Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Nervecelledød hos pasienter med multippel sklerose

Ingrid Anne Lie disputerer 10.2.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Biomarkers and risk factors of neurodegeneration in multiple sclerosis".

Hovedinnhold

Multippel sklerose (MS) er karakterisert av periodevise betennelsesangrep (attakker) på celler i hjerne og ryggmarg, synlig på MR-bilder som MS-lesjoner. I tillegg sees en mer gradvis nedbryting av nervevev, kalt nevrodegenerasjon. På MR-bilder sees nevrodegenerasjonen som hjernesvinn. Hjernesvinn og andre markører på nevrodegenerasjon er ved MS tett knyttet til funksjonsnedsettelse, og kan derfor brukes til å identifisere pasienter med økt risiko for sykdomsforverring. Imidlertid er det flere faktorer som begrenser bruken av slike biomarkører: Hva som forårsaker og driver nevrodegenerasjon ved MS er ikke klarlagt, videre er det uklart hvordan ulike tekniske forhold påvirker målingen av biomarkørene.

Lie har undersøkt forholdet mellom MS-lesjoner i hjernen og hjernesvinn, påvist på MR-bilder. Funnene tyder på at hjernesvinn i stor grad utvikles som en følge av MS-lesjoner og betennelse ved tidlige (attakkpregede) sykdomsstadier. Videre i avhandlingen er det brukt data fra en klinisk studie (OFAMS studien), blant annet til å undersøke hvordan tekniske forhold ved MR-undersøkelsen påvirker målingen av hjernesvinn. Funnene viste at pålitelige mål på hjernesvinn kan hentes fra MR-bilder tatt etter det er gitt kontrastmiddel. Dette betyr at MR-bilder tatt som del av rutinemessig pasientbehandling kan brukes til å måle hjernesvinn hos pasienter med MS. Sammenhengen mellom nevrofilamentnivå i blod, og utvikling av hjernesvinn over en 10-års periode ble også undersøkt. Nevrofilamenter er en av byggesteinene i nerveceller, og vil ved nervecelleskade slippes ut i ryggmargsvæsken og etter hvert lekke over i blodet. Nevrofilamenter er dermed en markør på nevrodegenerasjon. Funnene viste at økte nevrofilamentnivåer i blod, målt under attakker, var forbundet med mer hjernesvinn og funksjonsnedsettelse etter 10 år hos pasienter med MS.

Overordnet viser avhandlingen at nevrodegenerasjon i attakkpregede sykdomsstadier i stor grad utvikles som følge av attakker og MS-lesjoner.

Personalia

Ingrid Anne Lie (f. 1989) er utdannet lege (NTNU, 2014). Graden utgår fra Klinisk institutt 1, UiB. Hun har vært stipendiat ved UiB siden høsten 2018, og er nå LIS ved nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. Hovedveileder er professor Lars Bø (UiB). Biveiledere er professor Kjell-Morten Myhr (UiB), professor Øivind Torkildsen (UiB), og førsteamanuensis Hugo Vrenken (Amsterdam UMC).