Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

DNA metylering og kroppsmasse forbundet med fedres røyking

Gerd Toril Mørkve Knudsen disputerer 17.2.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Fathers´ smoking in different time windows as related to offspring's epigenetic and phenotypic outcomes".

Hovedinnhold

Epidemiologiske studier tyder på at fars røyking, særlig røykestart i ung alder (<15 år), kan gi økt risiko for overvekt og påvirke lungehelse negativt hos hans fremtidige barn. Gitt at stoffer i tobakksrøyk kan føre til endring i det epigenetiske apparatet i forstadiene til sædcellene, er det biologisk plausibelt at fars røykevaner lenge før konsepsjon kunne påvirke barns tidlig livsutvikling og videre helse via epigenetiske mekanismer. Avhandlingen har hatt som formål å undersøke om foreldres, og da særlig fars røyking, i ulike prekonsepsjonelle og postnatale tidsvinduer, er forbundet med endrede DNA metyleringsmønstre og med fenotypiske utfall (kroppsmasse) hos hans barn.

Avhandlingen benytter data og blodprøver fra de befolkningsbaserte multi-senter multi-generasjons RHINESSA/RHINE studiene (www.rhinessa.net), og sentrale funn i doktorgradsarbeidet er: 1) Fars røyking, særlig fars røykestart før 15 års alder, er assosiert med spesifikke DNA metyleringssignaler hos hans barn. Analysene er justert for mors røyking og egen røyking. Videre analyser gir holdepunkter for at noen av de identifiserte signalene også er knyttet til kroppsmasseindeks og lungehelse hos barna. 2) Foreldres røyking er assosiert med økt kroppsmasseindeks hos deres voksne barn. Fars røyking er også assosiert med økt fettmasse hos hans sønner. Medieringsanalyser tyder på at bl.a. vedvarende og kumulativ eksponering for foreldres røyking, samt foreldres egen bmi, er av betydning for sammenhengene med (voksne) barns risiko for overvekt. Oppsummert indikerer avhandlingen at fars røyking kan påvirke både det epigenetiske mønsteret og fenotype hos hans fremtidige barn. Å rette fokus på hvor viktig fars livsstil kan være for hans fremtidige barn kan ha store og gunstige effekter på folkehelse. Fremtidig forskning bør fokusere på de identifiserte metyleringssignalene og søke å replikere disse i andre kohorter med justering for mer detaljert informasjon om mors og egen røyking.

Personalia

Personalia G. Toril Mørkve Knudsen (f. 1976) er utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Bergen, og har en master i internasjonal helse og epidemiologi fra Universitetet i Bergen. Hovedveileder for avhandlingen er Cecilie Svanes. Medveiledere er Ane Johannessen (UiB), Svein Magne Skulstad (UiB) og John Holloway (University of Southampton).