Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Munnhelsen blant barn og unge med juvenil idiopatisk artritt

Elisabeth Grut Gil disputerer 10.3.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Oral health in children and adolescents with juvenile idiopathic arthritis".

Hovedinnhold

Munnhelsen blant norske barn og unge med juvenil idiopatisk artritt (JIA) er ukjent. Internasjonale studier som fokuserer på munnhelsen hos denne pasientgruppen, viser motstridende resultater, samtidig som kvaliteten på forskningen som er utført varierer.

Avhandlingen består av 3 delarbeider som setter søkelys på karies, bakteriebelegg, blødning i tannkjøtt og munnhelserelatert livskvalitet blant unge individer med JIA, og funnene blir sammenlignet med en matchet kontrollgruppe. Deltakerne, 4-16 år med og uten JIA, fra Tromsø, Trondheim og Bergen ble undersøkt ved et tidspunkt i perioden 2015-2018. Resultatene indikerer at unge individer med JIA har høyere risiko for bakteriebelegg og blødning i tannkjøttet enn jevnaldrende uten JIA, mens risiko for karies er mer sammenlignbar. Forskjeller med hensyn til munnhelserelatert livskvalitet gav ikke entydige resultater. Flernivåanalyser ble brukt ved analyse av karies, bakteriebelegg og blødning i tannkjøttet. Lav utdanning blant mødre økte signifikant risikoen for karies. Jenter 12-16 år gamle med JIA hadde økt sannsynlighet for å rapportere redusert livskvalitet. Visse JIA spesifikke karakteristika, ofte forenelig med et mer alvorlig JIA sykdomsforløp, viste økt risiko for forverret munnhelse og munnhelserelatert livskvalitet.

Avhandlingen viser at forebyggende tiltak rettet mot munnhelsen hos barn og unge med JIA har et stort potensial; økt fokus er nødvendig på flere arenaer, også blant de som ikke er tannhelsepersonell.

Personalia

Elisabeth Grut Gil (f. 1982) har master i odontologi ved Universitetet i Bergen (UiB) (2009). Som en del av dobbelkompetanseløpet i odontologi har hun spesialisert seg i kjeveortopedi (2016-2019) og utført doktorgradsarbeidet ved Institutt for klinisk odontologi, UiB. Hovedveileder har vært professor Keijo Luukko og biveiledere har vært professor emerita Marit Slåttelid Skeie, professor Anne Nordrehaug Åstrøm og professor Karen Rosendahl.