Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Spenninger mellom muslimer og majoritetssamfunnet

Hajra Tahir disputerer 17.3.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "We Want it That Way: The Acculturation of Muslims in Multicultural and Pluralistic Societies from Minority and Majority Group Perspectives".

Hovedinnhold

Forholdet mellom vestlige muslimer og storsamfunnet har vært anspent i flere vestlige land siden terrorangrepet 11. september, 2001. I media og politiske debatter har muslimers tilstedeværelse og deres religionsutøvelse og verdier blitt diskutert som uforenlige med vestlige verdier. Konsekvensen av dette har vært økt mistillit, sosial ekskludering og mistro mot muslimske minoriteter blant majoritetsgruppen i disse landene. Det økende negative klimaet har blitt oppfattet og erfart som en trussel av den muslimske minoritetsgruppen mot deres religiøse identitet og sosiale posisjon i disse landene. Dette har fått noen muslimer til å distansere seg og i noen tilfeller løsrive seg fra samfunnet, noe som har gitt opphav til anti-vestlige følelser og oppførsel i form av radikalisering og voldelig ekstremisme som igjen har ført til et forsterket negativt syn på den muslimske gruppen i storsamfunnet.

Denne avhandlingen undersøker forholdet mellom muslimske minoriteter og bredere samfunn i tre forskjellige land: Norge, Storbritannia og Canada. Avhandlingen utforsker hvordan muslimers religiøse tilpasning i disse landene blir oppfattet av majoritetssamfunnet og hvordan muslimer selv oppfatter storsamfunnet når de utøver sin religion. Funnene i avhandlingen viser at forholdet mellom muslimer og storsamfunnet har vært negativ, spent, og påvirket av historiske hendelser som terrorangrepet mot USA i 2001. Doktorgradsarbeidet er relevant for muslimske ledere og organisasjoner som representerer muslimske minoriteter og majoritetsgruppen, organisasjoner som fokuserer på å utvikle og implementere sosial samhørighetspolitikk, og som jobber for å motvirke hatretorikk mot minoritets- og majoritetsgrupper.

Personalia

Hajra Tahir (f.1985) har en mastergrad i kultur og samfunnspsykologi fra Universitetet i Oslo (2011), og har som stipendiat gjennomført doktorgradsarbeidet ved Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, UiB. Hovedveileder er David Lackland Sam (UiB) og Jonas Rønningsdalen Kunst (UiO) er bi-veileder.