Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Tuberkulose hos barn i Pakistan

Aashifa Yaqoob disputerer for PhD graden ved Universitetet i Bergen den 28 mars 2023 med avhandlingen “Childhood tuberculosis in Pakistan: the role of the private sector in TB control”.

Hovedinnhold

Alle tuberkulosepasienter i Pakistan skal rapporteres til de nasjonale tuberkulose programmet (NTP), som sørger for gratis medisiner i tillegg til oppfølging, veiledning og støtte. Privat legepraksis representerer en stor del av helsetilbudet i Pakistan, inkludert for tuberkulose (TB). Man kan derfor anta at mange barn som diagnostiseres og behandles i privat praksis ikke blir rapportert til NTP som de skal, til tross for at leger har meldeplikt for TB. For å anslå størrelsen av underrapportering av barnetuberkulose gjorde vi en studie av TB registre i 12 distrikter i Pakistan. Et overvåkingssystem ble etablert ved helseforetak i studieområdet. Kartleggingen skjedde ved helsesentre som samarbeidet med NTP om diagnose og behandling.  Alle barn med tuberkulose i studieperioden ved disse sentrene ble sammenlignet med de rapporterte tilfellene ved de nasjonale overvåkingssystemet i de samme distriktene. Blant barna som ble diagnostisert med TB i rutineprogram var 11% påvist bakteriologisk og 89% bare klinisk. Av barna med TB ble bare 4% rapportert til NTP, og underrapportering 78% av antatte tilfeller i studieområdet. Hos privatpraktiserende leger ble det funnet at 46% bestemte diagnosen basert på røntgenbilder, og påviste bakterier i 8% av alle tilfellene; hos 39% var det utelukkende klinisk vurdering. Mange privatpraktiserende leger henviste pasienter med TB symptomer til NTP laboratorier for diagnose, men disse tilfellene var ofte ikke meldt og registrert i TB-registeret ved NTP. Hos disse legene ble retningslinjene fra NTP bare brukt av 48%. Studien konkluderer med at underrapportering av barnetuberkulose er svært vanlig og få leger bruker retningslinjene. Tilgang til helsetjenester ble også studert og vi fant at i studieområdene hadde 74% av befolkningen tilgang til primærhelsetjenester nærmere enn 5 km, og 34% hadde tilgang til sykehus nærmere enn 5km. Studien antyder at tilgang til spesialist helsetjenester er begrenset.

Personalia

Aashifa Yaqoob har mann og 3 barn og bor i Islamabad. Hun har master i samfunnshelse og statistikk og er med på 45 publikasjoner. Hun har arbeidet ved det nasjonale tuberkuloseprogrammet i Pakistan i ti år ved forskningsenheten. Hun har vært PhD kandidat ved Senter for Internasjonal Helse, Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Hovedveileder er prof. Sven Gudmund Hinderaker, UiB, og biveileder Dr Razia Fatima, NTP Pakistan.