Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Undervisning – en kompleks sammenveving av praksiser

Fride Haram Klykken disputerer 24.3.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The teaching apparatus. Understanding the material entanglement of practices in the upper secondary classroom."

Hovedinnhold

Undervisning kan ofte bli forstått som de muntlige og fysiske handlingene en lærer gjør og som elever tar imot. I denne doktorgradsavhandlingen viser Klykken at undervisning er en langt mer kompleks og sammensatt prosess, som inkluderer sosiale, kroppslige og romlige forhold og praksiser.

Klykken har gjennomført en video-etnografisk studie i et «Medier og kommunikasjon»-klasserom i en norsk videregående skole. Med utgangspunkt i sosiomaterielle teorier har Klykken gjort detaljerte analyser av video- og lydopptak av læreren og klassen sitt arbeid i to større prosjektperioder. Disse analysene viser hvordan kropper, ting, rom, prosesser og praksiser er aktivt med på å skape det vi forstår som undervisning.

Avhandlingen består av tre artikler. Den første artikkelen viser hvordan forskeren bruker informert samtykke som et etisk verktøy gjennom hele forskningsprosessen, inkludert i fasene før, underveis, og etter feltarbeidet. Den andre artikkelen setter søkelys på hvordan undervisning kan forstås som en romlig og kroppslig prosess. Den tredje artikkelen viser hvordan flere materielle praksiser er involvert i å produsere fenomenet undervisning, inkludert oppgave- og vennskapspraksiser.

Et av avhandlingens hovedargumenter er at i hver undervisningssituasjon veves ulike praksiser sammen og former et komplekst sett med begrensninger og muligheter for elevenes og lærerens handlinger. Dette gjør hver undervisningssituasjon uforutsigbar og avhandlingen argumenterer derfor for en mer nyansert og prosessuell forståelse av undervisning i vurderingen av utdanningskvalitet, lærerutdanning og videre forskning.

Personalia

Fride Haram Klykken (f. 1980) er oppvokst på Valderøya utenfor Ålesund. Hun har mastergrad i pedagogikk fra Universitetet i Bergen, PPU fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen, og bachelorgrad i Fine Art fra Glasgow School of Art. Doktorgraden er gjennomført ved Institutt for Pedagogikk, Det psykologiske fakultet, UiB. Veiledere for avhandlingen er førsteamanuensis Gunn Elisabeth Søreide og førsteamanuensis Gry Heggli.