Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Nye former for samarbeid: kyss, klapp eller glem?

Hilde Svrljuga Sætre disputerer 11.5.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Welfare collaboration in Norway ".

Hovedinnhold

På grunn av økende samfunnsmessige, økonomiske og politiske utfordringer i dagens velferdsstater, har innovasjon i offentlig sektor fått økt oppmerksomhet. Innovasjon i offentlig sektor presenteres ofte som en strategi for å bøte på slike komplekse utfordringer, der nye former for samarbeid, på tvers av sektorer, skal lette utfordringene.

Sætre undersøker hvordan den norske velferdsstaten tar innover og tilpasser seg to nye former for samarbeid på velferdsfeltet, nemlig sosiale entreprenører og samarbeidsdrevet innovasjon. Videre utforskes hvordan historiske og institusjonelle egenskaper ved velferdsmodellen påvirker tilpasningen av dem. Det som gjør Norge til en interessant kontekst, er at Norge har to konkurrerende tradisjonsarver som kan påvirke utfallet av hvordan de nye samarbeidsformene tilpasses: På den ene siden har Norge en lang tradisjon for offentlig-frivillig samarbeid om velferdsproduksjon. På den andre, eksisterer det en sterk statstradisjon med en stor offentlig sektor som ikke er avhengig av privat eller frivillig innsats i velferdsproduksjonen. Hvordan passer de nye samarbeidsformene inn i velferdsstaten Norge?

Resultatene viser at tilpasningen av innovasjonsstrategier i den norske velferdsstaten er en kompleks prosess som foregår på ulike nivåer og med ulike aktører. Hovedfunnene viser at de nye samarbeidsformene tilsynelatende blir skubbet i retning av å likne eksisterende former for tverrsektorielt samarbeid, og vil trolig ikke skille seg fra den allerede etablerte formen for velferdsproduksjon grunnet tidligere reformparadigmer, politiske veivalg og tradisjonsarver. Det ser heller ikke ut til at den norske velferdsstaten er under et stort nok press til fundamentalt å endre måten velferd produseres på, og de nye samarbeidsformene ligger an til å kunne forbli marginale.

Personalia

Hilde Svrljuga Sætre (f. 1992) har en mastergrad og bachelorgrad i Administrasjon- og organisasjonsvitenskap (2017 og 2014) og en bachelorgrad i Spansk språk og latinamerikastudier ved Universitetet i Bergen (2014). Avhandlingsarbeidet har vært avlagt ved Institutt for politikk og forvaltning. Hovedveileder er Prof. Jacob Aars.