Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Tektonisk og termisk utvikling av vest-Norge

Åse Hestnes disputerer 19.6.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The post-Caledonian tectono-thermal evolution of Western Norway".

Hovedinnhold

Kysten av Vest-Norge er det som kalles en riftet kontinentalmargin. Slike områder er karakterisert av høye fjell, som gjerne er flate på toppen, og en lavtliggende kyststripe. I Vest-Norge har dannelsen og utviklingen av den riftede kontinentalranden siden den Kaledonske fjellkjedens eksistens vært en pågående debatt gjennom mange år. Denne avhandlingen har hatt som mål å gi en integrert tektonisk og termisk modell for utviklingen av det nordlige vest-Norge.

Hestnes har brukt ulike metoder for å studere utviklingen av den riftede marginen. Innnsamlingen av strukturelle data fra sprø strukturer (sprekker og forkastninger) har muliggjort å finnes ulike spenningsfelt som må ha dominert på ulike tidspunkt i området. Ulike geokronologiske metoder som K-Ar datering av leire fra forkastninger og U-Pb datering av kalsitt fra sprekkeflater har bidratt til å samle informasjon om når de sprøe strukturene har vært aktive og relatere denne aktiviteten til regionale geologiske hendelser. I tillegg har Hestnes brukt thermokronologiske metoder som fissjonsspor datering av apatitt og (U-Th)/He datering av apatitt. Ved bruk av slike termokronologiske metoder kan avkjølingshistorien av bergmassen modelleres og gi et inntrykk av hvor mye overliggende fjell har blitt slitt ned gjennom tid.

I denne avhandlingen har Hestnes blant annet vist et fremtredende system av strøkforkastninger som ikke tidligere har blitt beskrevet fra området, og dokumentert flere perioder med tektonisk aktivtet gjennom kenozoikum. I tillegg har Hestnes laget en robust flerprøve termisk modell som danner et sterkt grunnlag for regionale termiske tolkninger, som viser at avkjøling langs en riftet kontinentalmargin ikke er kontinuerlig og homogen, men varierer langs strøk og er kontrollert av langvarige forkastningssystem.

Personalia

Åse Hestnes fullførte en mastergrad i geologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i 2016, og har i perioden 2019 til 2023 jobbet som doktorgradskandidat ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Hennes veiledere gjennom doktorgradsarbeidet har vært Dr. Joachim Jacobs, Dr. Deta Gasser, Dr. Thomas Scheiber, Dr. Anna Ksienzyk, Dr. Tor O. Sømme og Dr. Henriette Linge.