Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Plantenes komplekse responser på klimaendringer

Camila Pacheco Riaño disputerer 26.5.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Unravelling the complexity of plant community responses to climate change».

Hovedinnhold

Global oppvarming er forventet å presse arter til å bevege seg mot kaldere områder, og en omfordeling av artssamfunn med en økning i termofile arter og en nedgang i arter som er tilpasset kalde forhold (såkalt termofilisering av artssamfunnene). Imidlertid viser ny forskning at termofiliseringen kanskje ikke holder tritt med den pågående oppvarmingen. Innflytelsen av hvordan forskjellige klimatiske påvirker arters respons på et varmere klima, og eventuelle forsinkelser i denne responsen, er dårlig forstått.

Camila's avhandling undersøkt hvordan plantesamfunn har reagert på klimaendringer i Norge og nordlige Andes og hvordan disse responsene påvirkes av forskjellige faktorer. Funnene i avhandlingen antyder at plantesamfunn både i Norge og i tropiske områder responderer på klimaoppvarming på komplekse måter. Plantesamfunnene i Norge har endret seg, og har generelt flere varmekrevende arter enn tidligere, men studiene viser også at endringene i plantesamfunnene ikke holder tritt med temperaturøkningene. Denne forsinkelsen i responsen har økt de siste to tiårene, og viser foreløpig ingen tendens til å avta. Studien viser at størrelsen på temperaturendringens størrelse og avstanden arter må flytte seg for å tilpasse seg klimaendringer er viktige faktorer som påvirker forsinkelsen i plantesamfunnene er forsinket i forhold til temperaturendringene. Arter i fjellet tilpasser seg raskere enn arter i flatere områder, da det er kortere avstand å flytte seg oppover i fjellet sammenlignet med å bevege seg nordover mot kaldere områder. De plantesamfunnene i Andesregionen viste heterogene responser på klimaoppvarming, og ved at det ikke var en klimavariable alene som påvirker endringene, men en kombinert effekt av temperatur, nedbør og forskyving av nedbørssesong ansvarlige for høydeforskyvninger av plantesamfunn i dette området. Funnene i avhandlingen har implikasjoner for å lage mer nøyaktige risikovurderinger av virkningene av global oppvarming på biodiversitet.

Personalia:

Camila Pacheco Riaño er stipendiat ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen. Hun er opprinnelig fra Colombia og har en master i økologi og evolusjon fra Universitetet i Amsterdam. Camila er interessert å undersøke driverne bak de komplekse mønstrene for biologisk mangfold endres over tid rundt i verdens fjell. Professor John-Arvid Grytnes, Suzette Flantua og Fride Schei har vært veiledere.