Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Brukerperspektiver ved medisinfri psykosebehandling

Christine Henriksen Ødegaard disputerer 20.6.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Medication free treatment for people with psychosis:".

Hovedinnhold

Programmet medisinfri behandling for psykose i Norge er et resultat av et initiativ fra flere brukerorganisasjoner basert på den debatterte bruken av antipsykotiske medisiner, og ønsket om mer personsentrert behandling og økt selvbestemmelse. Medisinfri behandling i Bergen har som mål å øke pasientens autonomi, redusere medikamentell behandling og øke psykososiale støttemuligheter. I praksis står pasienter som velger dette behandlingsprogrammet i Bergen fritt til å bruke eller ikke bruke medisiner etter behov, men må ha et klart mål om å redusere eller slutte med antipsykotisk medisinering. Målet for prosjektet var å gi innsikt i pasienters og helsepersonells erfaringer med det medikamentfrie behandlingsprogrammet i Bergen.

Ødegaard har benyttet kvalitative metoder for å gjennomføre denne studien, inkludert dybdeintervjuer med personer med psykose, fokusgruppesamtaler med ansatte tilknyttet medisinfri behandling, og deltakende observasjon i musikkterapi. Fire erfaringseksperter ble invitert som medforskere. Studien er tredelt, der den første delen har handlet om pasientstemmen, den andre delen om behandlerens rolle, og den tredje om musikkterapi som del av behandlingsmulighetene. Medisinfri behandling la til rette for erfaring om behandlingsvalg med fokus på økt egenstyring og motivasjon. Behandlingen fremstår støttende for ulike behandlingsvalg, og ser ut til å forbedre forholdet mellom pasient og helsepersonell. Demokratisering av behandlingsvalg utfordrer utøvelsen av faglig skjønn når helsepersonell og pasient har motstridende mål. Musikkterapi fremstår som et godt eksempel på recoveryorientert behandlingspraksis.

Personalia

Christine Henriksen Ødegaard har et hovedfag i etnologi fra Universitetet i Bergen. Hun jobber for tiden med politikk for Bergen MDG. Doktorgradsarbeidet er gjennomført ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved det medisinske fakultet, UiB. Prosjektet er finansiert av Helse Bergen. Hovedveileder er professor Ingunn Marie Stadskleiv Engebretsen (Senter for Internasjonal helse), og biveiledere er prof. Brynjulf Stige (GAMUT) og prof. Marius Veseth (Institutt for klinisk psykologi).