Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Lipidenes rolle i cellekjernen og kreftutvikling

Andrea Papdiné Morovicz disputerer 13.6.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Functional characterisation of polybasic motifs in the nucleolar PtdIns(3,4,5)P3- interacting proteins proliferation-associated protein 2G4 and poly(ADP-ribose) polymerase 1".

Hovedinnhold

I tillegg til å være komponenter i cellemembraner og energilagrende molekyler er lipider viktige signalstoffer i cellen. En av de viktigste signalveiene hvor lipider er involvert er fosfoinositid 3-kinase (PI3K), som er avgjørende i en lang rekke cellulære prosesser og er hyperaktiv i ulike kreftformer. PI3K-signalveien aktiverer cellulær prosesser fra cytoplasmaet men også fra en underdelen av cellekjernen, som kalles nukleolus. Fosfatidylinositol 3,4,5-trisfosfat (PIP3) er det sentrale signallipidet i PI3K signalveien, og Andrea Papdiné Morovicz har i sin doktorgradsavhandling brukt et nytt molekylært verktøy for å visse spesifikk lokalisering av PIP3 i nukleolus i kreftcellelinjer. PIP3 utøver sine funksjoner ved å interagere med proteiner og flere ble identifisert som nucleophosmin, poly(ADP-ribose) polymerase 1 og proliferation-associated protein 2G4 (PA2G4). Disse proteinene ble vist å interagere med PIP3 via lysinrike regioner, og PIP3-interaksjonsstedene ble spesielt funnet å være viktige for PA2G4-mediert celleproliferasjon så vel som rRNA-syntese og proteintranslasjon. Overekspresjon av PA2G4 i kreftceller viste økt proteintranslasjon, celleproliferasjon og levedyktighet. Mutasjoner lokalisert på PIP3-interaksjonsstedet ble identifisert i tumorprøver. Denne PA2G4-mutanten ble vist å bidra til endringer i nukleolus som korrelerte med økt celleproliferasjon i kreftceller. Denne studien har gitt økt forståelse for prosessene som er involvert i kreftutvikling, og kan på sikt bidra til å utvikle terapeutiske alternativer i fremtiden.

Personalia

Andrea Papdiné Morovicz er født i 1986 og oppvokst i Ungarn. Hun avsluttet sin mastergrad i molekylær, immunologisk og mikrobiologi ved Universitet i Szeged i 2016. Doktorgradsarbeidet ble utført i Aurélia E. Lewis forskningsgruppe ved Biovitenskap Institutt i perioden 2018-2022. Arbeidet er finansiert av Nansen fond. Veileder for avhandlingen har vært førsteamanuensis Aurélia E. Lewis og professor Nathalie Reuter.