Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Effekter av mykotoksinene ENNB og BEA på oppdrettslaks

Sofie Søderstrøm disputerer 14.6.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Effects of the emerging marine aquafeed mycotoxins beauvericin (BEA) and enniatin B (ENNB) in Atlantic Salmon (Salmo salar)".

Hovedinnhold

Enniatin B (ENNB) og beauvericin (BEA) er giftstoffer produsert av muggsopp som angriper kornplanter. Plantebaserte fôringredienser er en kilde til at mykotoksinene kan forekomme i fôr til oppdrettslaks. Dette har skapt bekymring for fiskehelse og fôrsikkerhet, siden disse mykotoksinene foreløpig ikke er lovregulert i dyrefôr på grunn av manglende kunnskap om deres giftighet.

Sofie Søderstrøm har i sitt doktorgradsarbeid brukt både cellestudier (leverceller og hodenyreceller) og en fôringsstudie for å undersøke hvilke effekter mykotoksinene ENNB og BEA har på helsen til oppdrettslaks. Hovedfunnene viser at både ENNB og BEA er svært giftige for levercellene, og at begge stoffene påvirket jern-balansen som lede til celledød. Videre viste resultatene fra hodenyrecellene at ENNB og BEA i ikke nødvendigvis påvirket fiskens evne til å bekjempe virus og bakterier, men at høye konsentrasjoner av mykotoksinene alene kunne utløse en akutt inflammatorisk respons i laksen som kan påvirke immunsystemet til laksen. I fondefôringsforsøket med laksesmolt ble BEA indikert å forstyrre heme-biosyntesen, noe som kan gi redusert hematokrit (andel røde blodceller) og anemiske tilstander. ENNB derimot, så ut til å trigge en akutt inflammatorisk respons i tarmen til laksen. Søderstrøms forskning viser at eksponering for BEA i laksefôr kan ha skadelige effekter, men risikoen er begrenset på grunn av lave nivåer og lav forekomst i laksefôr. I likhet med BEA kan eksponering for ENNB gi skadelige effekter, men siden ENNB er relativt vanlig i laksefôr, kan dette mykotoksinet utgjøre en mulig helserisiko avhengig av konsentrasjonen.

Doktorgradsarbeidet til Søderstrøm bidrar til å belyse de bakenforliggende mekanismene for toksisitet og mulige helseutfordringer knyttet til mykotoksinene i fôr til oppdrettslaks. Arbeidet vil også kunne bidra til opprettelse av fremtidige grenseverdier for disse mykotoksinene i laksefôr, og dermed sikre fôrtryggheten og helsen til oppdrettslaksen.

Personalia

Sofie Søderstrøm fullførte en mastergrad i Marine Biologi 2012 og en mastergrad i Miljøtoksikologi i 2017 ved Universitetet i Bergen, og har i perioden 2019 til 2023 jobbet som doktorgradskandidat ved Havforskingsinstituttet (HI) i gruppen for Marin Toksikologi i Bergen under veiledning av Dr. Liv Søfteland (hovedveileder), Dr. Kai Kristoffer Lie og Prof. Anne-Katrine Lundebye.