Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Helse, trivsel og utenforskap i norsk skole og arbeidsliv

Halvard Sandvik Jansen disputerer 26.6.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Empirical Essays on Health, Educational Attainment and Labor Market Exclusion".

Hovedinnhold

Innføring av anbudskonkurranse i norsk bussnæring har ledet til økt sykefravær, overgang til andre yrker og økt mottak av uførepensjon blant bussjåfører. Dette er hovedkonklusjonen i en av avhandlingens artikler og gjelder i kommuner som konkurranseutsetter bussnæringen for første gang. Avhandlingen tydeliggjør dermed en kostnad ved konkurranseutsetting som verken forskning eller politiske beslutningstakere har tatt høyde for tidligere.

De to andre artiklene i avhandlingen belyser sammenhengen mellom helse, progresjon og utenforskap i norsk skole. Bakgrunnen for disse artiklene er en samfunnsutfordring som gjelder på tvers av landegrenser: Mange unge fullfører ikke videregående opplæring til normert tid og mange opplever psykiske helseplager i løpet av skolegangen. En artikkel undersøker effekten av å ikke komme inn på foretrukket videregående skole og linje i inntaksregimer basert på karakterkonkurranse. Sentrale utfall er forekomst av psykiske helseplager, fullføring av videregående opplæring og bytte av skole og linje underveis i opplæringen, og vi dokumenterer større negative effekter for elever i mindre tettbebodde områder med smalere utdanningstilbud. Funnet leder til et argument for mer fleksible inntaksordninger i slike områder.

Den siste artikkelen tar for seg sammenhengen mellom mental helse og frafall i videregående skole. Jansen viser gjennom en studie av nettverkseffekter at elevers mentale helse og sannsynligheten for frafall kan bli påvirket av medelevers mentale helse. Effektene varierer betydelig basert på egen helsehistorikk, og studien inkluderer en teoretisk drøfting av hvilke faktorer som påvirker helsebruk. Depresjon og angst er de utslagsgivende diagnosene i studien, noe som støtter en hypotese om at psykiske helseplager kan spres innenfor sosiale nettverk. Elever med innvandrerbakgrunn og jenter ser ut til å være særlig utsatt, men resultatene på frafall gjelder generelt selv om målte effekter er små relativt til individuelle faktorer.

Personalia

Halvard Sandvik Jansen (f. 1992) fullførte siviløkonomutdanning ved Norges Handelshøyskole i 2018. Doktorgradsarbeidet er utført ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen hvor han har vært stipendiat. Veiledere for avhandlingen har vært førsteamanuensis Astrid Louise Hanssen Wang og førsteamanuensis Julian Vedeler Johnsen, som også er medforfattere av henholdsvis den første og andre artikkelen i omtalen over. Jansen jobber nå som samfunnsøkonom i Oslo Economics.