Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Motivasjon for forskningsinnovasjon

Randi Elisabeth Taxt disputerer 27.6.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Knowledge, Technology Transfer and the Third Mission of Universities".

Hovedinnhold

Universitetene forventes i stadig økende grad å tilbakeføre verdi fra forskning til samfunnet, ofte omtalt som det tredje samfunnsoppdraget, som tradisjonelt har blitt sett på som universitetenes bidrag til innovasjon, kommersialisering og økonomisk vekst. De siste årene synes imidlertid dette oppdraget å være i en overgang fra en økonomisk begrunnet aktivitet til en aktivitet mer begrunnet i de store samfunnsmessige utfordringene. I denne avhandlingen er samarbeidet mellom universiteter og deres eksterne samarbeidspartnere i innovasjons- og kommersialiseringsprosjekter undersøkt. Dette for bedre å forstå hvilke motivasjoner og faktorer som er viktig for de ulike aktørene i slike prosjekter.

Taxt har benyttet både kvantitative og kvalitative metoder for å gjennomføre denne ph.d.-studien, inkludert dybdeintervjuer med personer som arbeider i innovasjons- og kommersialiseringsprosjekter, som forskere, industripartnere, instituttledelse og ansatte ved teknologioverføringskontorene (TTO’ene), som er tilknyttet universitetene. Hovedfunnene i avhandlingen viser at motivasjonen for å arbeide i et innovasjons og kommersialisering prosjekt ser ut til å være mer basert på et sosialt engasjement enn rene økonomiske motiver hos de fleste samarbeidspartnerne. Men blant universiteter, andre forskningsorganisasjoner og statlige finansieringsinstitusjoner, ser økonomisk gevinst fortsatt ut til å favoriseres i både prioritering og finansiering av denne type prosjekter. Dette medfører bl.a. at TTO’ene sine oppgaver blir svært snevre og ofte begrenset til det rent kommersielle. Spørsmålet reises om dette er en riktig samfunnsmessig prioritering, og bruk av kompetanse, dersom en ønsker at forskning i større grad skal være med og løse de store samfunnsmessige utfordringene vi i dag står ovenfor.

Personalia

Randi Elisabeth Taxt, med hovedfag i cellebiologi fra UiB og master i teknologiledelse fra NTNU/NHH/MIT (MTM), er nå seniorrådgiver i VIS Vestlandets Innovasjonsselskap AS og ved UiO på Senter for Digitalt Liv Norge. Doktorgradsarbeidet, et offentlig finansiert ph.d.-prosjekt i regi av VIS og ble utført ved Institutt for geografi, UiB. Prosjektet hadde støtte fra VIS og Norges forskningsråd. Hovedveileder har vært Knut Bjarne Hidle (UiB), med Arnt Fløysand (HVL) og Halvor Aas (VIS) som biveilede