Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Porteføljeforvaltning og håndtering av værrisiko

Anders Sleire disputerer 25.8.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Essays on Portfolio Risk Management and Weather Derivatives".

Hovedinnhold

Internasjonale finansmarkeder er utsatt for store svingninger. Fluktuasjoner og sjokk i priser kan føre til store tap. I en global økonomi kan også negative effekter av værrelaterte hendelser få større rekkevidde og betydning når klimaet endrer seg. Dette Ph.d.-prosjektet omhandler utvikling og praktisk implementering av metoder for finansiell risikostyring. Avhandlingens tre artikler setter søkelys på forvaltning av investeringsporteføljer, styring av prisrisiko i energimarkedet, samt verktøy som kan benyttes for å redusere økonomisk risiko skapt av værfenomener.

En vanlig praksis blant porteføljeforvaltere er såkalt diversifisering. Investering i forskjellige typer eiendeler gjør porteføljen mindre sårbar. En ser imidlertid at avhengigheter mellom aktiva typisk øker når markedet faller, og diversifiseringseffekten svekkes. I den første artikkelen benyttes en ny metode som beskriver avhengigheter mellom finansielle avkastninger på en mer presis måte. Denne brukes til å forbedre eksisterende aktivaallokeringsmetoder brukt i finansnæringen.

Den andre artikkelen tar for seg energiprisrisiko, og hvordan denne kan håndteres ved hjelp av derivatkontrakter. Det introduseres et åpent kildekodeverktøy med handelsstrategier for denne type kontrakter. Dette kan benyttes som beslutningsstøtte ved handel for aktørene i markedet, og til analyse og forskning.

Mange næringer er utsatt for økonomisk risiko knyttet til uønskede værforhold. Temperatur og nedbør påvirker for eksempel kraftproduksjon og avlinger i jordbruk. Denne volumrisikoen kan håndteres med værderivater, finansielle kontrakter som gir eier kompensasjon ved realisering av uønsket værfenomen. Den siste artikkelen utvider eksisterende teori med kontrakter knyttet til ekstrem urban luftforurensing, med eksempler fra asiatiske storbyer. Kontraktene kan benyttes til å håndtere økonomiske effekter av lockdowns og andre negative konsekvenser, i en tett befolket region som utgjør en viktig del av den globale verdikjeden.

Personalia

Anders D. Sleire (f. 1977) fullførte masterstudiet i samfunnsøkonomi ved NHH i 2005, og arbeidet siden med energihandel i World Kinect Energy Services. Sleire gjennomførte masterstudiet i statistikk og finansteori (aktuar) ved UiB i 2014, og arbeidet etter dette med data science og maskinlæring i Tryg forsikring. Sleire er nå Chief Data Scientist i FinTech-selskapet Horde. Doktorgradsstudiet er gjennomført ved Matematisk institutt med professor Bård Støve og professor Jan Bulla som veiledere.