Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Helsekompetanse blant pasienter med koronar hjertesykdom

Gunhild Brørs disputerer 22.9.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Health literacy in patients with coronary artery disease following percutaneous coronary intervention".

Hovedinnhold

Elektronisk helseteknologi (eHelse) gir helsetjenesten nye muligheter innen videreutvikling av oppfølgingsprogrammer for pasienter med etablert koronar hjertesykdom. Videre er optimalisering av helsekompetanse omtalt som en essensiell faktor for å lykkes innen forebygging av sykdom. For å forstå muligheter innen eHelseteknologi og helsekompetanse hos pasienter med koronar hjertesykdom, må kunnskapsgapet som eksisterer lukkes. Avhandlingen er en del av CONCARDPCI -prosjektet som utgår fra Haukeland universitetssjukehus. Det overordnete målet med avhandlingen var å beskrive effekten av sekundærforebyggende eHelseprogrammer for pasienter med koronar hjertesykdom, og å undersøke helsekompetanse, eHelsekompetanse og risikofaktorer blant pasienter etter utblokking av koronararterien (PCI). Avhandlingen består av fire delstudier. I studie 1 ble systematisk kunnskapsoppsummering brukt til å beskrive effekt av sekundærforebyggende eHelseprogrammer. Studien viste at sekundærforebyggende eHelseprogrammer har positiv innflytelse på helseutfall. Tre studier ble utført basert på data fra CONCARDPCI -prosjektet, en multisenter kohort studie som inkluderte 3417 voksne pasienter etter PCI, fra to nordiske land. Studie 2 vurderte måleegenskaper for den norske utgaven av spørreskjemaet eHealth literacy scale (eHEALS) (n=1695) og fant tilfredsstillende måleegenskaper. Studie 3 og 4 fant at nøkkelaspekter av helsekompetanse og eHelsekompetanse var assosiert med atferdsmessige og psykologiske risikofaktorer for koronar hjertesykdom fra baseline til 6 og 12 måneder etter PCI. Samlet viste resultatene at helsekompetanse og eHelsekompetanse bør hensyntas ved utvikling av sekundærforebyggende eHelseprogrammer etter PCI.

Personalia

Gunhild Brørs (f. 1981) er kvalitetsrådgiver og spesialsykepleier kardiologisk sykepleie ved Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital. I perioden 2020-2023 har hun vært ph.d.-kandidat ved Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet utgår fra Det medisinske fakultetet, Klinisk institutt 2. Hovedveileder: Professor Tone Norekvål (Universitetet i Bergen). Biveiledere: Professor Bengt Fridlund (Linnæus University) og professor Håvard Dalen (Norges teknisk-naturvitenskapelige university)