Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Flerspråklighet og interkulturell kompetanse i språklæring

Irina Tiurikova disputerer 22.9.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The Link Between Multilingualism and Intercultural Competence in Language Learning".

Hovedinnhold

Flerspråklighet vil si å ha kunnskap om flere språk, og alle mennesker i Norge kan sies å være flerspråklige. Noen snakker flere språk hjemme eller med venner, noen behersker flere dialekter, mens andre blir flerspråklige gjennom å lære flere språk i skolen. Alle disse og andre former for flerspråklighet eksisterer side om side i mange samfunn, inkludert i Norge.

Denne ph.d.-studien er en del av Ungspråk-prosjektet (2018-2022) og utforsker mangfoldet av elevers flerspråklighet i norsk ungdomsskole. Den fokuserer særlig på hvordan ulike faktorer knyttet til flerspråklighet er koblet til elevenes interkulturelle kompetanse. Interkulturell kompetanse kjennetegnes av en åpenhet, nysgjerrighet og forståelse for andre menneskers verdier og tenkemåter og en evne til å kommunisere hensiktsmessig med andre.

Avhandlingen er artikkelbasert og består av fem artikler som diskuterer undersøkelsens teoretiske og metodiske problemstillinger og empiriske funn. Det kvantitative hovedfunnet indikerte blant annet at det å lære et fremmedspråk på skolen, for eksempel fransk, spansk eller tysk, kan være viktig for å utvikle elevenes interkulturelle kompetanse. Den videre kvalitative utforskningen av fremmedspråklæreres perspektiver viste hvordan flerspråklige og interkulturelle komponenter kan kobles sammen i språkopplæringen og styrke hverandre. Imidlertid viste datamaterialet at lærere kan ha ulik forståelse av hva flerspråklighet og interkulturell kompetanse er. Dette kan ha påvirkning på hva de legger vekt på i undervisningen og dermed også elevens utvikling.

Personalia

Irina Tiurikova har en mastergrad i pedagogikk og lingvistikk med spesialisering i undervisning i fransk og engelsk språk og kulturer fra Northern-Arctic Federal University, Russland. Hennes doktorgradsprosjekt har blitt utført på Institutt for fremmedspråk ved Universitet i Bergen som en del av forskningsprosjektet Ungspråk, ledet av Åsta Haukås. Veiledere er professor Åsta Haukås (UiB) og førsteamanuensis Hild Hoff (UiB).