Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Klima og bakterier innendørs har relevans for vår lungehelse

Hesham Amin disputerer 22.9.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Indoor airborne microbiome, environmental and household determinants and respiratory health in Northern Europe".

Hovedinnhold

Eksponering for mikroorganismer og gode bakterier kan være med på å forme vårt immunsystem og forebygge sykdommer som astma og allergi. Vi tilbringer mesteparten av tiden vår innendørs, men vi vet lite om hvilke bakterier som er til stede i luften vi puster inn og hvilke faktorer som påvirker bakteriesammensetningen. I doktorgraden ble bakterier og endotoksin (fra celleveggen til gram-negative bakterier som kan føre til betennelsesreaksjoner) kartlagt i fjøs og boliger til ku- og grisebønder i Danmark og i boliger fra deltagere i Den europeiske lungehelsestudien (ECRHS 3) fra Bergen, Århus, Reykjavik, Uppsala og Tartu. Prøvene var passiv innsamling av partikler på elektrostatiske filtre over en 14-dagers periode. Fra deltagerne i ECRHS 3-studien hadde vi informasjon om boligene og deltagerne selv, i tillegg til mål på lungefunksjon og lungeinflammasjon. Bakteriene i boligene til ku- og grisebønder tydet på en mye høyere artsrikdom enn i boliger i bystrøk. Selv om noen bakterier kan stamme fra grise- og ku fjøs, tyder funnene på at det er det ytre miljøet og gårdsbruk som i all hovedsak er kilden til bakteriene innendørs. Etter å ha optimalisert protokollene for måling av bakteriesammensetning og endotoksin, ble prøver fra 1200 boliger i Nord-Europa undersøkt. Det var en høyere artsrikdom og flere bakterier og mer endotoksin i boliger i Tartu og Århus enn i Bergen. Hundehold, hyppig renhold og personens alder forklarte noe av variasjonen. I tillegg var klimatiske forhold, som nedbør og vind på tidspunktet prøvene ble samlet inn, av betydning for bakteriene innendørs. Videre synes bakteriene å påvirke menn og kvinners lungehelse forskjellig. Inklusjon av boliger fra forskjellige miljøer og geografiske områder gjorde det mulig å finne faktorer som kan påvirke sammensetningen av bakterier i innemiljø. Funnene tyder på at klimaendringer vil kunne påvirke hvilke bakterier vi eksponeres for i vårt innemiljø og vil derfor også kunne ha betydning for vår helse.

Personalia

Jeg har en Bachelor of Pharmaceutical Sciences og en Master of Molecular Biology. Min lidenskap ligger i mikrobiologi, hvor jeg studerte mikrobene spesifikt bakterier og deres innvirkning på helsen. I mitt doktorgradsprosjekt studerte jeg faktorene som påvirker inneluftbakterier og assosiasjonen mellom dem og menneskelig luftveishelse for å finne de gode og dårlige bakteriene til respirasjonssystem våre.