Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Spill, historiefortelling, og effektiv vitenskapsformidling

Fredrik Breien disputerer 29.9.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "eLuna".

Hovedinnhold

I løpet av de siste to tiår har spillbasert læring utviklet seg fra enkeltstående utprøvninger til å bli en akseptert læringsform. Vitensentre er en arena der spillbasert læring er etablert, både som spillbaserte installasjoner, samt i læringsløyper, og -program.

I avhandlingen utforsker Breien hvilke karakteristikker ved læringsspill som gir positive læringseffekter. Målet er å bidra til utforming av fremtidige høykvalitet læringsspill i utdanning og opplæring generelt, og på vitensentre spesielt. Avhandlingen bidrar deretter med et kollaborativt designrammeverk for utvikling av spillbasert læring som bygger på pedagogisk og faglig kunnskap hos lærere og formidlere, samt ekspertise om engasjerende effekter i spill hos spillutviklere.

Arbeidet fokuserer på to momenter:

Forskning har vist at spill og narrativ er effektive virkemidler som øker engasjementet under vitensenterbesøk. Likevel er det lite kunnskap relatert til hvordan og under hvilke forutsetninger narrative spill påvirker læring.

Narrative læringsspill utformes i samspillet mellom pedagoger og spillutviklere. Forskning avdekker imidlertid at det er en mangel på metoder som underbygger samhandling mellom disse aktørene i design av læringsspill.

Disse to momentene medfører utformingen av en rekke læringsspill som ikke oppfyller sitt potensiale hverken på pedagogisk eller teknisk grunnlag. For å motarbeide denne utviklingen, kategoriserer Breien læringsspill narratologisk, og sorterer dem basert på deres påviste effekter på engasjement, motivasjon, og læringsutbytte. Karakteristikkene som viser positive effekter benyttes deretter som grunnlag for eLuna rammeverket, en ikke teknisk, og kollaborativ designmetode som tillater utforming av læringsspill som følger disse karakteristikkene.

Personalia

Fredrik Breien (f. 1974) er født i Hønefoss, bosatt i Bergen siden 1993. Han har en mastergrad i Informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen fra 2004, og har siden den gang jobbet med spill og læring for industri, kultur, skoleverk, vitensentre, og museer. Avhandlingen er avlagt i samarbeid med Bergen Vitensenter VilVite, gjennom Forskningsrådets Nærings ph.d.- program.