Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hjertefunksjon hos unge overlevere

Britt Engan disputerer 3.11.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Hjertefunksjon og kardiovaskulære risikomarkører hos barn og unge voksne som har overlevd alvorlig sykdom".

Hovedinnhold

Prosessene som ligger bak utvikling av hjerte-kar sykdom starter tidlig i livet og er avhengig av antall risikofaktorer og debuttidspunkt av disse. Noen grupper er mer utsatt for hjerte-kar sykdom allerede i ung alder på grunn av tidligere medisinsk behandling og sykdom, bl.a prematurt fødte og barnekreftoverlevere. Dette arbeidet er en del av en norsk oppfølgingsstudie av barn født ekstremt prematurt og en internasjonal studie av barn som har overlevd kreftsykdom. Studiedeltagerne ble undersøkt med ekkokardiografi, endotelfunksjonstest og belastningstest på tredemølle. Man fant at unge voksne (snittalder 27 år) født prematurt hadde redusert hjertefunksjon og endotelfunksjon sammenlignet med friske kontrollpersoner. Man fant også at barn (snittalder 14 år) som hadde overlevd kreftsykdom hadde redusert hjertefunksjon sammenlignet med friske, og at redusert hjertefunksjon var assosiert med redusert maksimalt oksygenopptak.

Funnene kan indikere økt risiko for hjerte-kar sykdom hos unge voksne født prematurt og unge barnekreftoverlevere. Tidlig og livslang oppfølging av disse, for å redusere forekomst av modifiserbare kardiovaskulære risikofaktorer og å avdekke hjerte-kar sykdom i tidlig fase, kan derfor være indisert.

Personalia

Britt Engan avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen 2004. Hun er spesialist i indremedisin og kardiologi og jobber i dag som overlege ved hjerteavdelingen på Haukeland Universitetssjukehus. Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk Institutt 2 ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært PhD Elisabeth Leirgul og biveileder har vært professor Gottfried Greve.